Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel21 maart 2022

Speciale oproep om lidstaten te ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en/of bij het afbouwen van hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland

De lidstaten kunnen hun verzoek om deze specifieke ondersteuning bij de Commissie indienen via hun coördinerende instantie. De Commissie verstrekt de ondersteuning na goedkeuring van het verzoek.

Registration centre for Ukrainian refugees in Brussels

De Commissie heeft een specifieke oproep gelanceerd in het kader van het instrument voor technische ondersteuning (TSI). Daarmee wil zij de lidstaten ondersteunen bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne na de Russische invasie van het land en hen helpen hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland geleidelijk af te bouwen.

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira“De EU heeft onmiddellijk, verenigd en sterk gereageerd op de Russische invasie in Oekraïne. Het instrument voor technische ondersteuning is een flexibel instrument dat zich aan verschillende politieke omstandigheden kan aanpassen. Nu staat het klaar om de lidstaten te helpen bij de opvang en integratie van mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Het instrument helpt de lidstaten ook minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, waaronder die uit Rusland, door te investeren in schone energiebronnen en energie-efficiënte technologieën.”

Een flexibel ondersteuningsinstrument voor dringende behoeften

De lidstaten kunnen de Commissie nu onmiddellijk verzoeken om technische ondersteuning op de volgende gebieden:

  • de opbouw van institutionele en operationele capaciteit om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen Dit houdt onder meer in dat de nationale autoriteiten hulp krijgen om de toegang tot essentiële diensten zoals huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en banen in het kader van de tijdelijke beschermingsregeling aan te passen en te versnellen. De lidstaten kunnen hun verzoek om deze specifieke ondersteuning uiterlijk op 8 april 2022 bij de Commissie indienen.
  • de sociale en economische integratie van vluchtelingen uit Oekraïne Wat de toegang tot de arbeidsmarkt betreft, zal de Commissie bijvoorbeeld de lidstaten ondersteunen bij het opzetten van een gestandaardiseerd mechanisme voor de erkenning van de academische kwalificaties van de vluchtelingen. De lidstaten kunnen hun verzoek om deze specifieke ondersteuning uiterlijk op 8 april 2022 bij de Commissie indienen.
  • het best mogelijke gebruik van de beschikbare EU-middelen om te voorzien in huisvesting voor gezinnen of niet-begeleide minderjarigen De lidstaten kunnen hun verzoek om deze specifieke ondersteuning uiterlijk op 8 april 2022 bij de Commissie indienen.
  • de geleidelijke afbouw van hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit Rusland Dit omvat het in kaart brengen van de beste hervormingen en investeringen op nationaal, regionaal en grensoverschrijdend niveau, overeenkomstig het REPowerEU-plan van de Commissie. Dit zal de diversificatie van de energievoorziening helpen ondersteunen, de transitie naar hernieuwbare energie versnellen en de energie-efficiëntie verbeteren. De lidstaten kunnen hun verzoek om deze specifieke ondersteuning uiterlijk op 24 maart 2022 bij de Commissie indienen.

Volgende stappen

De lidstaten kunnen hun verzoek om deze specifieke ondersteuning bij de Commissie indienen via hun coördinerende instantie. De Commissie verstrekt de ondersteuning na goedkeuring van het verzoek.

Achtergrond

Het TSI is het belangrijkste instrument van de Commissie om op verzoek van de nationale autoriteiten technische ondersteuning te bieden bij hervormingen in de EU. Het instrument maakt deel uit van het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 en van het herstelplan voor Europa. Het bouwt voort op het succes van zijn voorganger, het steunprogramma voor structurele hervormingen. Dat heeft sinds 2017 meer dan 1 400 projecten voor technische ondersteuning in alle lidstaten uitgevoerd.

Op 9 maart 2022 heeft de Commissie 225 nieuwe projecten goedgekeurd in het kader van de ronde voor 2022 van het instrument voor technische ondersteuning (TSI). De projecten helpen de lidstaten bij het voorbereiden, opstellen en doorvoeren van hervormingen die zullen leiden tot moderne en veerkrachtige overheidsdiensten, duurzame groeistrategieën en veerkrachtige economieën. Veel ondersteuningsprojecten dragen bij aan de uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen.

In geval van bijzondere behoeften kunnen specifieke oproepen buiten de jaarlijkse cyclus van het TSI worden gelanceerd. Dat gebeurde al in juni 2021 in verband met de uitvoering van de herstel- en veerkrachtplannen, waarvoor toegang werd verleend tot de herstel- en veerkrachtfaciliteit, en vandaag opnieuw, als reactie op de invasie van Oekraïne door Rusland.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
21 maart 2022