Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel28 oktober 2020

Toereikende minimumlonen voor werknemers in alle lidstaten

Bank card transactions
Het voorstel helpt ook om werkgevers die werknemers fatsoenlijke lonen betalen te beschermen, door eerlijke concurrentie te waarborgen.

De Commissie stelt vandaag een EU-richtlijn voor om ervoor te zorgen dat werknemers in de Unie worden beschermd door toereikende minimumlonen die een waardig bestaan mogelijk maken, ongeacht waar zij werken. Toereikende mininmumlonen hebben niet alleen een positief sociaal effect, maar leveren ook ruimere economische voordelen op. Ze kunnen loonongelijkheid verminderen, de binnenlandse vraag helpen ondersteunen en de prikkels om te werken versterken. Daarnaast kan een billijk minimumloon helpen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen, aangezien meer vrouwen dan mannen een minimumloon verdienen. Het voorstel helpt ook om werkgevers die werknemers fatsoenlijke lonen betalen te beschermen, door eerlijke concurrentie te waarborgen.

Bevorderen van collectieve loononderhandelingen

In alle EU-lidstaten bestaan minimumlonen. In 21 landen is een wettelijk minimumloon vastgesteld, zoals in België, terwijl in zes lidstaten (Denemarken, Italië, Cyprus, Oostenrijk, Finland en Zweden) bescherming door een minimumloon uitsluitend op basis van collectieve overeenkomsten tot stand komt. In de meeste lidstaten hebben werknemers echter te kampen met ontoereikende minimumlonen en/of lacunes in de dekkingsgraad van bescherming door een minimumloon.

Landen met een hoge dekkingsgraad van collectieve onderhandelingen hebben doorgaans een lager aandeel laagbetaalde werknemers, minder loonongelijkheid en hogere minimumlonen. Het voorstel van de Commissie is dan ook gericht op het bevorderen van collectieve loononderhandelingen in alle lidstaten.

mw_visual_quotes_template_uvdnlfinal.jpg
© EU

 

Kader om de toereikendheid van minimumlonen te verbeteren

De voorgestelde richtlijn creëert een kader om de toereikendheid van minimumlonen te verbeteren en ervoor te zorgen dat werknemers in de EU toegang hebben tot bescherming door een minimumloon. Het verplicht de lidstaten niet om wettelijke minimumlonen in te voeren, noch wordt een gemeenschappelijk minimumloon vastgesteld. In plaats daarvan, voorziet het voorstel in een kader voor minimumnormen waarbij de bevoegdheden van de lidstaten, evenals de autonomie en de contractuele vrijheid op het gebied van lonen van de sociale partners, geëerbiedigd en weerspiegeld worden.

De basis voor een eerlijk, inclusief en veerkrachtig herstel

De huidige crisis heeft met name sectoren getroffen met een groter aandeel laagbetaalde werknemers, zoals schoonmaak, detailhandel, gezondheidszorg, langdurige zorg en zorg in woonzorgcentra. Het waarborgen van een waardig bestaan voor werknemers en het terugdringen van armoede onder werkenden is niet alleen belangrijk tijdens de crisis, maar ook essentieel voor een duurzaam en inclusief economisch herstel.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
28 oktober 2020