Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel15 december 2020

Commissie komt met nieuwe regels voor digitale platforms

Growth and jobs - Working together for Europe's future
Deze twee voorstellen dienen één doel: ervoor zorgen dat we als gebruiker toegang hebben tot een breed aanbod aan veilige producten en diensten online.

De Commissie heeft een ambitieuze hervorming van de digitale ruimte voorgesteld; een uitgebreide reeks nieuwe regels voor alle digitale diensten, waaronder sociale media, onlinemarktplaatsen en andere onlineplatforms die in de Europese Unie actief zijn: de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten.

Deze twee voorstellen dienen één doel: ervoor zorgen dat we als gebruiker toegang hebben tot een breed aanbod aan veilige producten en diensten online. En dat bedrijven die in Europa actief zijn online even vrij en eerlijk kunnen concurreren als offline. Het gaat om dezelfde wereld. We moeten veilig kunnen winkelen en het nieuws dat we lezen kunnen vertrouwen. Want wat offline illegaal is, is dat ook online. De nieuwe regels zullen de consument en diens grondrechten op het internet daarom beter beschermen en voor eerlijkere en meer open digitale markten zorgen voor iedereen. Daarnaast zullen moderne regels voor de hele eengemaakte markt de innovatie, de groei en het concurrentievermogen bevorderen en gebruikers nieuwe, betere en betrouwbare onlinediensten opleveren.

Wet inzake digitale diensten

Concreet zal een reeks nieuwe, geharmoniseerde EU-brede verplichtingen voor digitale diensten worden ingevoerd, in zorgvuldige gradaties op basis van de omvang en impact van die diensten, zoals:

 • regels voor het verwijderen van illegale goederen, diensten of inhoud online;
 • waarborgen voor gebruikers van wie inhoud per vergissing door platforms is verwijderd;
 • nieuwe verplichtingen voor zeer grote platforms om risicogestuurde maatregelen te nemen om misbruik van hun systemen te voorkomen;
 • uitgebreide transparantiemaatregelen, onder meer met betrekking tot onlinereclame en de algoritmen die worden gebruikt om inhoud aan te bevelen aan gebruikers;
 • nieuwe bevoegdheden om de werking van platforms te controleren, onder meer door de toegang van onderzoekers tot belangrijke gegevens van platforms te vergemakkelijken;
 • nieuwe regels inzake de traceerbaarheid van zakelijke gebruikers op onlinemarktplaatsen om de opsporing van verkopers van illegale goederen of diensten te vergemakkelijken;

Platforms die meer dan 10 % van de EU-bevolking bereiken (45 miljoen gebruikers) worden als systemisch beschouwd. Deze platforms worden niet alleen onderworpen aan specifieke verplichtingen voor het beheer van hun eigen risico's, maar ook aan een nieuwe toezichtsstructuur.

Wet inzake digitale markten

Met de wet inzake digitale markten worden de negatieve gevolgen aangepakt van bepaalde gedragingen van platforms die op de eengemaakte markt dienstdoen als “poortwachters”. Soms hebben dergelijke bedrijven controle over volledige platformecosystemen.

Concreet zal de wet inzake digitale markten:

 • alleen van toepassing zijn op grote aanbieders van kernplatformdiensten die het meest vatbaar zijn voor oneerlijke praktijken, zoals zoekmachines, sociale netwerken of onlinetussenhandelsdiensten, die voldoen aan de objectieve wetgevingscriteria om als poortwachters te worden aangewezen;
 • een aantal duidelijk oneerlijke praktijken verbieden, zoals het gebruikers onmogelijk maken om vooraf geïnstalleerde software of apps te verwijderen;
 • van poortwachters eisen dat zij proactief maatregelen treffen, zoals gerichte maatregelen om ervoor te zorgen dat software van derden naar behoren kan functioneren en interageren met hun eigen diensten;
 • sancties opleggen voor niet-naleving, met boetes tot 10 % van de wereldwijde omzet van de poortwachter, om de doeltreffendheid van de nieuwe regels te waarborgen;
 • de Commissie de mogelijkheid bieden gerichte marktonderzoeken uit te voeren om na te gaan of nieuwe poortwachterspraktijken en -diensten moeten worden opgenomen, zodat deze nieuwe regels gelijke tred houden met de snelle ontwikkeling van de digitale markten.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de lidstaten zullen de voorstellen van de Commissie bespreken in het kader van de gewone wetgevingsprocedure. Indien de definitieve tekst wordt aangenomen, zal deze rechtstreeks toepasselijk zijn in de hele Europese Unie.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
15 december 2020