Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel6 september 2022Vertegenwoordiging in België

De Europese Commissie stelt voor de visumversoepelingsovereenkomst met Rusland volledig op te schorten

De EU is ook wat dit betreft volstrekt eensgezind in haar reactie op de militaire agressie van Rusland. Russische burgers kunnen geen gebruik maken van versoepelde voorwaarden om naar Europa te reizen zolang de agressie aanhoudt.

Statement by Ylva Johansson, European Commissioner, on the proposals for the suspension of Visa Facilitation Agreement with Russia and for the non-recognition of Russian passports issued in occupied areas of Ukraine

Het voorstel om de visumversoepelingsovereenkomst op te schorten maakt een einde aan alle versoepelingen die golden voor Russische burgers die een visum voor kort verblijf aanvragen voor het Schengengebied. In plaats daarvan zullen de algemene regels van de EU-visumcode gelden.

Dit betekent voor Russische visumaanvragers in de praktijk:

  • hogere visumleges: de leges gaan van 35 euro naar 80 euro voor alle Russische visumaanvragers;
  • langere verwerkingstijd: de standaardtermijn waarbinnen consulaten een beslissing nemen over visumaanvragen wordt verlengd van tien tot vijftien dagen. Als nader onderzoek vereist is, kan deze termijn in individuele gevallen worden verlengd tot maximaal 45 dagen;
  • strengere regels voor meervoudige visa: aanvragers krijgen niet langer gemakkelijk een visum dat geldig is voor meerdere binnenkomsten in het Schengengebied;
  • meer bewijsstukken vereist: bij het aanvragen van een visum zal de volledige lijst van bewijsstukken moeten worden overgelegd. Russische aanvragers zullen niet langer in aanmerking komen voor de vereenvoudigde lijst die in de visumversoepelingsovereenkomst is opgenomen.

De inval van Rusland in Oekraïne is onverenigbaar met een vertrouwensrelatie en druist in tegen de geest van partnerschap waarop visumversoepelingsovereenkomsten zijn gebaseerd. Maatregelen ter bescherming van de wezenlijke veiligheidsbelangen van de EU en haar lidstaten zijn derhalve gerechtvaardigd.

Sinds het begin van de Russische agressie tegen Oekraïne is de situatie verslechterd, hetgeen heeft geleid tot tragische humanitaire gevolgen voor burgers en grootschalige vernietiging van belangrijke infrastructuur.

De Commissie komt vandaag ook met een voorstel voor een gemeenschappelijke EU-aanpak die inhoudt dat Russische paspoorten die zijn afgegeven in bezette gebieden in het buitenland, niet langer worden erkend. Rusland breidt momenteel de afgifte van gewone Russische paspoorten uit tot meer gebieden in Oekraïne die niet onder regeringscontrole staan, met name de regio's Cherson en Zaporizja. De lidstaten mogen Russische paspoorten die in bezette gebieden in Oekraïne zijn afgegeven, niet erkennen als geldige documenten voor de afgifte van visa en voor het overschrijden van de buitengrenzen van de EU. Dit wetgevingsvoorstel waarborgt een bindende aanpak die in alle lidstaten van toepassing is. Het komt in de plaats van de vrijwillige maatregelen die lidstaten sinds de illegale annexatie van de Krim hebben getroffen. Dit voorstel maakt deel uit van de gemeenschappelijke reactie van de EU op de Russische militaire agressie tegen Oekraïne en de Russische praktijk om paspoorten af te geven in bezette gebieden in het buitenland.

Volgende stappen

Het voorstel tot opschorting van de visumversoepelingsovereenkomst moet nu door de Raad worden bestudeerd en formeel worden goedgekeurd. Wanneer het besluit is aangenomen, treedt het in werking op de tweede dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU. Rusland zal ten laatste 48 uur vóór de inwerkingtreding van het besluit in kennis worden gesteld van het opschortingsbesluit.

Het is aan het Europees Parlement en de Raad om een besluit te nemen over het voorstel betreffende niet-erkenning van Russische reisdocumenten die zijn afgegeven in bezette gebieden in het buitenland. Die maatregelen zullen in treden werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.

De Commissie zal binnenkort aanvullende richtsnoeren opstellen om de consulaten van de lidstaten te ondersteunen bij algemene visumkwesties in verband met Rusland, onder meer in het kader van de opschorting van de visumversoepelingsovereenkomst.

Meer weten

Bijzonderheden

Datum publicatie
6 september 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België