Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel2 februari 2022Vertegenwoordiging in België

Europese taxonomie geeft boost aan investeringen die de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem versnellen

De Commissie heeft nieuwe regels voor financiële transparantie gepresenteerd om investeerders aan te sporen te investeren in energiebronnen die de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem versnellen.

Offshore wind farm in the North Sea

Om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken, moeten we de uitfasering van de meest schadelijke energiebronnen versnellen. We moeten overschakelen op een energiemix die voornamelijk gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen. Maar de lidstaten van de Europese Unie staan ​​niet allemaal even ver in dat proces, of het nu gaat om energiebronnen of financiële middelen.

Om de Europese Green Deal uit te voeren en CO2-neutraliteit te bereiken is bovendien een zeer groot investeringsvolume nodig, waarvan het bedrag wordt geschat op 350 miljard euro per jaar. Naast publieke investeringen zullen daarom enorme investeringen vanuit de private sector nodig zijn.

Om particuliere investeerders te begeleiden naar investeringen die ons verder helpen op de weg naar CO2-neutraliteit, maakt de Europese Commissie gebruik van taxonomie. De Europese taxonomie is een classificatiesysteem doelstellingen van de EU vertaalt in criteria voor specifieke economische activiteiten voor particuliere investeringsdoeleinden, in dit geval de klimaat- en milieudoelstellingen. Het is een transparantie-instrument dat tot doel heeft zekerheid voor investeerders te creëren, particuliere investeerders te beschermen tegen greenwashing, bedrijven te helpen klimaatvriendelijker te worden, marktfragmentatie te verminderen en investeringen te helpen heroriënteren waar ze het meest nodig zijn.

Op basis van wetenschappelijk advies en wat vandaag technologisch mogelijk is, heeft de Commissie een lijst opgesteld van investeringen die erkend worden als 'groene' investeringen, of die op een concrete manier bijdragen aan de transitie naar een groen energiesysteem. Hieronder vallen onder private investeringen in de gas- en nucleaire sector die, onder zeer strikte voorwaarden, een rol kunnen spelen in de transitie.

De aanvullende gedelegeerde handeling rond groene taxonomie die vandaag voorgesteld werd, stipuleert dat gas– en nucleaire activiteiten als ‘groen’ kunnen beschouwd worden indien ze:

  • rechtstreeks bijdragen aan de transitie naar klimaatneutraliteit;
  • (voor nucleaire activiteiten) voldoen aan verstrengde nucleaire - en milieuveiligheidseisen;
  • (voor gasactiviteiten) er specifiek voor zorgen dat andere, meer vervuilende energiebronnen zoals steenkool uit de markt worden geduwd, en de opkomst van hernieuwbare energiebronnen versnellen.

Andere, meer specifieke voorwaarden, worden eveneens uiteengezet in de aanvullende gedelegeerde handeling.

Om de transparantie te waarborgen en te versterken, leggen de nieuwe regels ook specifieke informatieverplichtingen op aan bedrijven die activiteiten uitoefenen in de gas- en nucleaire sector, zodat investeerders kunnen vaststellen welke investeringsmogelijkheden gas- of nucleaire activiteiten omvatten en weloverwogen keuzes kunnen maken.

De tekst van de aanvullende gedelegeerde handeling volgt op een uitgebreide raadpleging van deskundigen. De Commissie heeft ook feedback van het Europees Parlement in acht genomen. Het heeft de bijdragen van deze verschillende groepen zorgvuldig overwogen en in de tekst die vandaag wordt gepresenteerd, in aanmerking genomen. Op basis van de ontvangen feedback zijn de technische beoordelingscriteria en de informatie- en verificatievereisten dus gerichte aanpassingen ondergaan om ze duidelijker en gemakkelijker toepasbaar te maken.

Volgende stappen

Zodra de aanvullende gedelegeerde handeling in alle officiële EU-talen is vertaald, zal ze naar de het Europees Parlement en de Raad worden gestuurd. Die hebben vanaf dan vier maanden de tijd om het document te onderzoeken en bezwaar aan te tekenen als zij dat nodig achten. Elke instelling kan verzoeken om een verlenging van de beoordelingsperiode met nog eens twee maanden. De Raad zal bezwaar kunnen maken met een versterkte gekwalificeerde meerderheid van stemmen, wat betekent dat ten minste 72% van de lidstaten (d.w.z. ten minste 20 lidstaten), die ten minste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen, bezwaar moet maken tegen de gedelegeerde handeling. Het Europees Parlement kan van zijn kant bezwaar aantekenen bij een negatieve stem van de meerderheid van zijn leden (d.w.z. ten minste 353 afgevaardigden), die in plenaire vergadering bijeenkomen.

Indien geen van de medewetgevers bezwaar heeft gemaakt na het verstrijken van de onderzoekstermijn, treedt de aanvullende gedelegeerde handeling in werking vanaf 1 januari 2023.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
2 februari 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België