Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel23 mei 2022Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 3 min

Voorjaarspakket Europees Semester: Commissie spoort België aan tot hervorming en uitvoering van herstelplan

In een context van onzekerheid beveelt de Commissie België aan voorzichtig begrotingsbeleid te voeren, haar belastingstelsel te hervormen, haar onderwijs- en opleidingsstelsel te verbeteren en de ontwikkeling van hernieuwbare energie te versnellen.

European Semester

Nu twee jaar na de eerste gevolgen van de COVID-19-pandemie en midden in de Russische invasie van Oekraïne verstrekt de Europese Commissie steun en begeleiding aan de lidstaten via het voorjaarspakket van het Europees Semester 2022.

Hoewel de EU-economie in 2022 en 2023 naar verwachting nog steeds zal groeien, heeft de Russische oorlogsagressie tegen Oekraïne nieuwe druk op de economische groei gelegd. De oorlog is alvast een nieuwe aanleiding om de Europese afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te verminderen, hetgeen de Commissie ook aanbeveelt in het kader van het "Europees Semester", teneinde ook de doelstellingen van REPowerEU, het Europese actieplan om de energietransitie te versnellen en Europa onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen, te verwezenlijken.

Steun voor herstel en veerkracht in Europa

De herstel- en veerkrachtplannen van elke lidstaat - de kern van NextGenerationEU, het Europese herstelplan – geven een beschrijving van de Europese agenda voor hervormingen en investeringen in de komende jaren. Een volledige en tijdige uitvoering van de plannen is essentieel om de groene en digitale overgang te versnellen en onze Europese energiezekerheid te waarborgen. De aanbevelingen die in het kader van het semester worden gedaan, vormen een aanvulling op de plannen doordat zij gericht zijn op de belangrijkste structurele uitdagingen die niet voldoende aan bod komen in de plannen.

Gezien de toenemende onzekerheid en risico's voor de economische vooruitzichten, tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne, met daaraan verbonden ongekende pieken in de energieprijzen en aanhoudende verstoringen van de bevoorradingsketens, heeft de Commissie ook besloten de algemene “ontsnappingsclausule” te verlengen tot eind 2023. Deze clausule in het stabiliteits- en groeipact zal het nationale begrotingsbeleid de ruimte geven om snel te reageren indien nodig, en tegelijkertijd een soepele overgang garanderen van breed opgezette steun aan de economie tijdens de pandemie naar een focus op tijdelijke en gerichte maatregelen en de nodige budgettaire voorzichtigheid om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange termijn te waarborgen.

In deze context raadt de Commissie alle lidstaten aan een voorzichtig begrotingsbeleid te voeren, de groei van nationaal gefinancierde lopende uitgaven te beperken, de automatische stabilisatiemechanismen hun werk te laten doen en tijdelijke en gerichte maatregelen te nemen om de gevolgen van de energiecrisis op te vangen en humanitaire bijstand te verlenen aan degenen die de Russische invasie in Oekraïne zijn ontvlucht.

De Commissie heeft de Eurogroep en de Raad verzocht het pakket te bespreken en de voorgestelde richtsnoeren goed te keuren, en is klaar om met het Europees Parlement een constructieve dialoog aan te gaan over de inhoud van het pakket.

België

In haar verslag 2022 over België merkt de Europese Commissie op dat België - met haar herstel- en veerkrachtplan - heeft getracht een ensemble van structurele uitdagingen aan te pakken die duurzame vooruitgang op verschillende gebieden belemmeren, zoals daar zijn het huidige pensioenstelsel, de graad van efficiëntie van de overheidsuitgaven, digitalisering en 5G, opleiding, energietransitie en mobiliteit.

Op basis van de analyse van de belangrijkste uitdagingen waarmee België wordt geconfronteerd, heeft de Commissie een aantal aanbevelingen geformuleerd, die in de komende 12 tot 18 maanden behoren te worden aangepakt om de economische, sociale en ecologische vooruitgang te bewerkstelligen. Deze zijn met name:

- De budgettaire houdbaarheid van de langdurige zorg verbeteren.

- De belasting- en uitkeringsstelsels hervormen om de negatieve prikkels om uit werken te gaan, te verminderen, door de belastingdruk te verschuiven weg van arbeid en de stelsels te vereenvoudigen.

- Tekorten aan arbeidskrachten en vaardighedenmismatches aanpakken, met name door de prestaties van en inclusie in het onderwijs- en opleidingsstelsel te verbeteren.

- De algehele afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, onder meer door de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen, de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en het gebruik en het aanbod van openbaar vervoer te bevorderen.

Meer weten

Bijzonderheden

Datum publicatie
23 mei 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België