Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel14 december 2022Vertegenwoordiging in België

Cohesiebeleid van de EU: bijna 3 miljard euro voor groene en digitale transitie en economische ontwikkeling van België voor 2021-2027

De strategie en de details van deze investeringen zijn uiteengezet in de onlangs gesloten partnerschapsovereenkomst tussen België en de Commissie.

Flag of each of the EU Member States, alongside the European flag

België zal voor de periode 2021-2027 bijna 3 miljard euro aan financiering uit het cohesiebeleid ontvangen om zijn groene en digitale transitie te versnellen en de ontwikkeling van een concurrerende, innovatieve en inclusieve economie te ondersteunen.

Economisch concurrentievermogen, verdere digitalisering en groene investeringen

In het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) zullen met bijna 500 miljoen euro de investeringen in onderzoek, innovatie en digitalisering worden gestimuleerd. Dit bedrag omvat steun voor de overdracht van geavanceerde technologieën om het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te vergroten, en investeringen in de digitalisering van kmo's en overheidsdiensten.

Bovendien investeert het EFRO voor bijna 400 miljoen euro in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en in de vermindering van broeikasgasemissies. Het gaat onder andere om investeringen in duurzame stedelijke ontwikkeling, met name in duurzame mobiliteit en in energierenovatie van openbare gebouwen.

Samen met het EFRO zal het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) 183 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie, die bijdraagt tot economische diversificatie en een rechtvaardige klimaattransitie in het land.

Investeringen in werkgelegenheid, vaardigheden en sociale inclusie

In het kader van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) wordt in totaal ruim 1,3 miljard euro geïnvesteerd in sociale cohesie en werkgelegenheid.

Bijna 500 miljoen euro gaat naar bij- en omscholingsmaatregelen voor werklozen en werknemers om hen te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven om een hoogwaardige baan te vinden. Met de financiering worden ook hervormingen van het werkgelegenheids-, onderwijs- en opleidingsbeleid ondersteund, wordt de sociale inclusie bevorderd en worden discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden en tekorten aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt aangepakt.

Bovendien wordt ongeveer 300 miljoen euro uitgetrokken voor werkgelegenheidssteun, voornamelijk voor jongeren. Zo worden ze geholpen om met succes te solliciteren naar een baan, bijvoorbeeld met behulp van loopbaanadviesdiensten en stages.

Er wordt rond 400 miljoen euro uitgetrokken voor actieve sociale inclusie van kwetsbare groepen, zoals mensen met een migratieachtergrond, laaggeschoolde werknemers, langdurig werklozen en mensen die momenteel geen baan hebben en geen werk zoeken. Het fonds zal zich ook inzetten tegen kinderarmoede door gemeenschapsgebaseerde zorg te ondersteunen.

Ten slotte is nog eens 50 miljoen euro beschikbaar voor voedselhulp en materiële hulp aan de meest behoeftigen, voornamelijk via voedselbanken.

Cohesion Policy Belgium 2021-27

Duurzame visserij, aquacultuur en de visverwerkende sector

In het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA) zal de visserijsector met 40,3 miljoen euro worden ondersteund via investeringen voor een duurzamere visserij.

Deze investeringen zullen voornamelijk gericht zijn op de naleving van de aanlandingsverplichting en het voorkomen van teruggooi op zee, alsook op verbetering van de veiligheid, gezondheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden op vissersvaartuigen.

Er zal ook prioriteit worden gegeven aan innovatie (bv. e-identificatie van niet-commerciële en bedreigde soorten, nieuwe digitale tools voor gegevensverzameling via beeldanalyse voor de herkenning/identificatie van soorten) en het duurzame en toekomstgerichte beheer van de visbestanden, met name door ondersteuning van de visserijcontrole en het verzamelen van wetenschappelijke gegevens.

Het fonds zal ook steun verlenen voor energie-efficiëntie en decarbonisatie in de visserij, de aquacultuur en de visverwerkende sector. Wat aquacultuur betreft, zal diversificatie van de gekweekte aquacultuursoorten worden bevorderd, wat ook gevolgen zou moeten hebben voor de opzet van de visverwerking.

Tot slot zal België zich wat de duurzame blauwe economie betreft richten op de ontwikkeling van zijn kustgebieden via een plaatselijke actiegroep.

Achtergrond

De partnerschapsovereenkomst met België heeft betrekking op financiering uit het cohesiebeleid (EFRO, ESF+), het EFMZVA en het JTF via negen programma's: drie EFRO-programma's (regionaal), één EFMZVA-programma (nationaal) en vijf ESF+-programma's (één nationaal en vier regionaal). De partnerschapsovereenkomst maakt de weg vrij voor de uitvoering van deze investeringen ter plaatse.

In het kader van het cohesiebeleid stelt elke lidstaat, in samenwerking met de Commissie, een partnerschapsovereenkomst op, een strategisch document voor de programmering van investeringen uit de fondsen van het cohesiebeleid en het EFMZVA tijdens het meerjarig financieel kader. Daarbij ligt de nadruk op de prioriteiten van de EU, waarbinnen de door de lidstaat vastgestelde strategie en investeringsprioriteiten worden vastgesteld. De overeenkomst bevat een lijst van nationale en regionale programma's die ter plaatse moeten worden uitgevoerd en de indicatieve jaarlijkse financiële toewijzing voor elk programma.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 december 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België