Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel18 november 2020

Europees Semester – herfstpakket: volgens de Commissie is het 2021 ontwerpbegrotingsplan van België conform de aanbevelingen van de Raad

VAT taxation: proposal for a single EU VAT area
De meeste maatregelen ondersteunen de economische activiteit tegen een achtergrond van aanzienlijke onzekerheid.

De Europese Commissie heeft vandaag het najaarspakket van het Europees Semester gepresenteerd, met daarin ook de adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen van de eurozone voor 2021 en beleidsaanbevelingen voor de eurozone. Dit is de tweede stap in de cyclus van het Europees Semester 2021, die van start ging in september met de publicatie van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei, waarin het concept concurrerende duurzaamheid centraal staat. De jaarlijkse strategie voor duurzame groei bevat ook strategische richtsnoeren voor de lidstaten bij het opstellen van hun plannen voor herstel en veerkracht, en schetst de relatie tussen de faciliteit voor herstel en veerkracht en het Semester. Het pakket van vandaag is gebaseerd op de economische najaarsprognose 2020 –die is opgesteld in een context van grote onzekerheid – waarin werd voorspeld dat de output in de eurozone en in de EU in 2022, door de schok van de COVID-19-pandemie, onder het niveau van voor de pandemie zou liggen.

In de adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen 2021 wordt rekening gehouden met de aanhoudende gezondheidscrisis, de hoge mate van onzekerheid en de ernstige economische neergang als gevolg van de COVID-19-uitbraak. Gezien de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact waren de begrotingsaanbevelingen die de Raad in juli 2020 deed, van kwalitatieve aard. In de adviezen van vandaag wordt daarom met name nagegaan of de geplande ondersteunende begrotingsmaatregelen voor 2021 van tijdelijke aard zijn en, zo niet, of compenserende maatregelen gepland zijn.

De Commissie heeft geoordeeld dat het ontwerpbegrotingsplan voor België, net als dat van andere lidstaten, over het geheel genomen in overeenstemming is met de aanbevelingen van de Raad van 20 juli 2020. De meeste maatregelen ondersteunen de economische activiteit tegen een achtergrond van aanzienlijke onzekerheid.

Sommige maatregelen in de ontwerpbegrotingsplannen van Frankrijk, Italië, Litouwen en Slowakije lijken niet tijdelijk van aard of worden niet gecompenseerd. Litouwen heeft zijn ontwerpbegrotingsplan ingediend op basis van een scenario bij ongewijzigd beleid en wordt verzocht een geactualiseerd ontwerpbegrotingsplan in te dienen.

Voor België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje is het, gezien de omvang van hun overheidsschuld en de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op de middellange termijn vóór de uitbraak van de COVID-19-pandemie, van belang dat zij er bij het nemen van ondersteunende begrotingsmaatregelen voor zorgen dat de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn wordt gewaarborgd.

Advies over het ontwerpbegrotingsplan voor België

Roemenië valt sinds april 2020 onder de buitensporigtekortprocedure doordat het in 2019 de in het Verdrag vastgelegde tekortdrempel overschreed. In het licht van de aanhoudende grote onzekerheid door de coronapandemie is de Commissie van mening dat er in dit stadium geen besluit moet worden genomen over verdere stappen in de buitensporigtekortprocedure tegen Roemenië. Zij zal de begrotingssituatie van Roemenië in het voorjaar 2021 opnieuw beoordelen.

De aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone roept de lidstaten uit de eurozone op ervoor te zorgen dat hun begrotingsbeleid in 2021 ondersteuning blijft bieden. Zij roept de lidstaten eveneens op hun begrotingsbeleid te heroriënteren in de richting van het bereiken van prudente posities op middellange termijn zodra de epidemiologische en economische omstandigheden dit toelaten. Zij spoort de lidstaten ook aan om de nationale institutionele kaders te versterken en prioritaire hervormingen en investeringen door te voeren die de eurozone en haar leden duurzamer en veerkrachtiger kunnen maken. Dergelijke hervormingen en investeringsmaatregelen zouden de juiste voorwaarden moeten scheppen voor economisch herstel dat in overeenstemming is met de groene en digitale transities. De aanbeveling roept ook op tot de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie en de versterking van de internationale rol van de euro.

Uit het waarschuwingsmechanismeverslag (AMR), een screeninginstrument om potentiële macro-economische onevenwichtigheden op te sporen, blijkt dat, hoewel macro-economische onevenwichtigheden kleiner werden totdat de COVID-19-crisis uitbrak, de risico's op onevenwichtigheden lijken toe te nemen in lidstaten die reeds voor de COVID-19-pandemie met onevenwichtigheden werden geconfronteerd. Het verslag beveelt diepgaande evaluaties aan om na te gaan hoe ernstig de mogelijke macro-economische onevenwichtigheden zijn in de twaalf lidstaten waar in februari 2020 al onevenwichtigheden of buitensporige onevenwichtigheden waren vastgesteld. Dat zijn Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Portugal, Roemenië, Spanje en Zweden.

Het voorstel voor een gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid analyseert de effecten van de COVID-19-pandemie op de werkgelegenheid en de sociale situatie in Europa. De COVID-19-crisis heeft een zes jaar durende positieve trend op de arbeidsmarkt doorbroken. Het totale aantal werkenden en de arbeidsparticipatie zijn aanzienlijk gedaald, ook al werd de stijging van de werkloosheid tot dusver gematigd dankzij de snelle goedkeuring van werktijdverkortingsregelingen en soortgelijke maatregelen. Lidstaten die reeds vóór de pandemie met ernstige sociaaleconomische uitdagingen werden geconfronteerd, zijn nu nog kwetsbaarder. De economische schok voor de arbeidsmarkt heeft een verschillende uitwerking op de diverse sectoren en categorieën werkenden. De daling van de werkgelegenheid heeft werknemers in atypische arbeidsvormen zwaarder getroffen. De jongerenwerkloosheid is duidelijker toegenomen dan de werkloosheid voor andere leeftijdsgroepen. Het aandeel jongeren dat geen werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt, is scherp gestegen. Ook niet in de EU geboren werknemers zijn zwaar getroffen. De Commissie zal alle arbeidsmarkt- en sociale ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en de prestatiemonitor werkgelegenheid en de prestatiemonitor sociale bescherming regelmatig actualiseren. In het uitzonderlijke Europees semester 2021 zal het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid de lidstaten eveneens helpen bij het vaststellen van prioritaire gebieden voor hervormingen en investeringen die in hun plannen voor herstel en veerkracht moeten worden opgenomen, tegen de achtergrond van de werkgelegenheidsrichtsnoeren.

De Commissie zet zich in voor een strategie voor duurzame groei die de EU en haar lidstaten zal helpen om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) te verwezenlijken. In het werkdocument van de diensten van de Commissie over de verwezenlijking van de SDG's wordt uitgelegd hoe de Commissie haar engagement voor duurzame ontwikkeling, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de SDG's in haar beleidsvorming nakomt. 

Uit het achtste verslag over het verscherpte toezicht voor Griekenland blijkt dat de Griekse autoriteiten, ondanks de ongunstige omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie, de nodige maatregelen hebben genomen om de overeengekomen verbintenissen na te komen en een aantal fundamentele hervormingen door te voeren. Dit verslag zou als basis kunnen dienen voor de Eurogroep om te beslissen over de vrijgave van de volgende reeks beleidsafhankelijke schuldmaatregelen.

Uit de verslagen over het postprogramma­toezicht voor Cyprus, Ierland, Portugal en Spanje blijkt dat de terugbetalingscapaciteit van elk van deze landen gezond blijft.

Volgende stappen

De Commissie verzoekt de Eurogroep en de Raad om het pakket te bespreken en de vandaag voorgelegde richtsnoeren te bekrachtigen. Zij kijkt uit naar een constructieve dialoog met het Europees Parlement over de inhoud van dit pakket en over iedere vervolgstap in de cyclus van het Europees Semester.

Meer informatie 

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 november 2020