Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel7 september 2022Vertegenwoordiging in België

Gezondheidszorg: Commissievoorstel voor EU-strategie zet mensen op de eerste plaats

Met haar voorstel voor een Europese zorgstrategie ijvert de Europese Commissie voor betaalbare, toegankelijke en hoogwaardige zorg in de hele EU. De bedoeling is om zowel professionele en vrijwillige zorgverleners als zorgontvangers steun in de rug te geven.

Cancer Treatments - Mammography, breast ultrasound and breast MRI

Betaalbare, toegankelijke en hoogwaardige zorg levert duidelijke voordelen voor alle mensen van alle leeftijden op. Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen en helpt het risico op sociale uitsluiting en armoede – ook op latere leeftijd – verminderen. Dankzij langdurige zorg kunnen mensen die als gevolg van ouderdom, ziekte en/of handicap in hun dagelijkse leven afhankelijk zijn van hulp, een zelfstandig en waardig leven blijven leiden.

Investeren in zorg is belangrijk om talent in de zorgsector – een sector met vaak moeilijke arbeidsomstandigheden en lage lonen – aan te trekken en te behouden, arbeidstekorten te verhelpen en het potentieel van de sector voor de economie en de werkgelegenheid te benutten.

Investeren in hoogwaardige zorg leidt er ook toe dat de arbeidsparticipatie van vrouwen en de gendergelijkheid toenemen en de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen kleiner wordt.

Met haar Europese zorgstrategie stelt de Commissie een reeks maatregelen voor; de strategie gaat gepaard met twee aanbevelingen aan de lidstaten.

Voor- en vroegschoolse educatie en opvang

De Commissie beveelt de lidstaten aan de streefcijfers voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang ("Barcelonadoelstellingen" uit 2002) te herzien, teneinde de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten. Zij stelt voor nieuwe, ambitieuze maar realistische streefcijfers vast te stellen om ervoor te zorgen dat tegen 2030 ten minste:

 • 50 % van de kinderen jonger dan drie jaar voor- en vroegschoolse educatie en opvang geniet;
 • 96 % van de kinderen tussen drie jaar en de leerplichtige leeftijd voor- en vroegschoolse educatie en opvang geniet, zoals reeds is overeengekomen in het kader van de Europese onderwijsruimte.

De Commissie beveelt de lidstaten onder meer ook aan:

 • voor betaalbare, toegankelijke en hoogwaardige kinderopvang te zorgen zowel in stedelijke gebieden als op het platteland en in achterstandsgebieden;
 • in een wettelijk recht op voor- en vroegschoolse educatie en opvang te voorzien, idealiter zonder kloof tussen het einde van het betaald verlof om gezinsredenen en het wettelijk recht; gerichte maatregelen te nemen om kansarme kinderen, kinderen met speciale behoeften en kinderen met een handicap (meer) aan onderwijs en opvang te laten deelnemen en zo de kloof met andere kinderen te dichten;
 • naar het aantal uren dat kinderen in de kinderopvang doorbrengen (“tijdsintensiteit”) te kijken en ervoor te zorgen dat lang genoeg voor kinderopvang wordt gezorgd om de ouders in staat te stellen op zinvolle wijze betaald werk te verrichten; en
 • genderstereotypen te bestrijden en gezinsvriendelijke werktijdregelingen te bevorderen zodat de zorg voor kinderen gelijk tussen de ouders kan worden verdeeld.

Langdurige zorg

De Commissie beveelt de lidstaten aan nationale actieplannen op te stellen om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in de EU voor iedereen te verbeteren, bijvoorbeeld door:

 • ervoor te zorgen dat langdurige zorg tijdig wordt verleend die alomvattend en betaalbaar is, zodat mensen met behoefte aan langdurige zorg een waardig leven kunnen leiden;
 • het aanbod aan en de mix van professionele langdurige zorg (thuiszorg, zorg in gemeenschapsverband en residentiële zorg) te vergroten, de territoriale verschillen bij de toegang tot langdurige zorg uit de weg te ruimen, toegankelijke digitale oplossingen in de zorgverlening te benutten en ervoor te zorgen dat diensten en faciliteiten voor langdurige zorg toegankelijk zijn voor personen met een handicap;
 • voor kwaliteitscriteria en -normen voor aanbieders van langdurige zorg te zorgen;
 • steun aan informele verzorgers – vaak vrouwen en verwanten van zorgontvangers – te verlenen via opleidingen, advies en psychologische en financiële ondersteuning; en
 • toereikende en duurzame financiering voor langdurige zorg te mobiliseren, onder meer door van EU-fondsen gebruik te maken.

Billijke arbeidsvoorwaarden en opleiding voor zorgpersoneel

Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de zorgsector voor meer mensen – en vooral mannen – aantrekkelijker te maken, wordt de lidstaten aanbevolen:

 • collectieve onderhandelingen en de sociale dialoog te bevorderen om de lonen en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren;
 • de hoogste normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk te waarborgen;
 • voor vervolgonderwijs of -opleiding voor verzorgers te zorgen;
 • genderstereotypen rond zorgverlening te bestrijden en voorlichtingscampagnes op te zetten;
 • het IAO-Verdrag nr. 189 inzake huishoudelijk personeel te ratificeren en uit te voeren.

De Commissie zal van haar kant:

 • nagaan of het mogelijk is een nieuwe sectorale sociale dialoog voor sociale diensten op EU-niveau op te zetten;
 • de oprichting promoten van een partnerschap voor vaardigheden in het kader van het pact voor vaardigheden voor de sector langdurige zorg;
 • projecten en onderzoek financieren om de sociale en economische waarde van het werk en de arbeidsomstandigheden in de zorgsector te beoordelen;
 • de toepassing van EU-normen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden evalueren;
 • de toelatingsvoorwaarden en rechten van werknemers in de langdurige zorg uit derde landen in kaart brengen en nagaan of het haalbaar is op EU-niveau maatregelen te nemen om verzorgers aan te trekken; en
 • de mogelijkheden die de programma's van Erasmus+ bieden voor personeel in de voor- en vroegschoolse opleiding en opvang, promoten.

Volgende stappen

De voorstellen van de Commissie voor aanbevelingen van de Raad zullen door de lidstaten worden besproken met het oog op de goedkeuring ervan door de Raad. Voor elke aanbeveling zal de Commissie binnen vijf jaar een uitvoerig verslag uitbrengen over de stand van de tenuitvoerlegging.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
7 september 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België