Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel14 oktober 2020

De renovatiegolf: verdubbeling van het renovatietempo om emissies te verlagen, herstel te stimuleren en energiearmoede terug te dringen

Atmospheric Observatory for Greenhouse Gases of the Joint Research Centre (JRC)
Tegen 2030 kunnen er 35 miljoen gebouwen worden gerenoveerd en 160 000 nieuwe groene banen worden gecreëerd in de bouwsector.

De Europese Commissie heeft vandaag haar renovatiegolfstrategie gepubliceerd die gericht is op verbetering van de energieprestatie van gebouwen. De Commissie streeft ernaar het renovatietempo ten minste te verdubbelen in de komende tien jaar en ervoor te zorgen dat renovaties leiden tot een verbetering van de energie- en hulpbronnenefficiëntie. Hierdoor wordt de levenskwaliteit van bewoners en andere gebruikers verbeterd, de uitstoot van broeikasgassen in Europa verminderd, de digitalisering bevorderd en het hergebruik en de recycling van materialen verbeterd. Tegen 2030 kunnen er 35 miljoen gebouwen worden gerenoveerd en 160 000 nieuwe groene banen worden gecreëerd in de bouwsector.

Gebouwen zijn goed voor ongeveer 40 % van het totale energieverbruik in de EU en 36 % van de broeikasgasuitstoot. Toch wordt elk jaar slechts 1 % van de gebouwen energie-efficiënt gerenoveerd. Daarom zijn doeltreffende maatregelen van cruciaal belang om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Aangezien bijna 34 miljoen Europeanen het zich niet kunnen veroorloven om hun huis te verwarmen, is overheidsbeleid ter bevordering van energie-efficiëntie ook een antwoord op energiearmoede, is het goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen, en helpt het hun energierekening te verlagen. De Commissie heeft vandaag ook een aanbeveling gepubliceerd over de aanpak van energiearmoede.

"We willen dat iedereen in Europa zijn woning kan verlichten, verwarmen en koelen. Dat mag niet onbetaalbaar zijn of ten koste van de planeet gaan. De renovatiegolf zal onze werk-, woon-, en studeerplekken verbeteren en tegelijkertijd onze impact op het milieu verminderen en duizenden banen scheppen voor Europeanen.” Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal

In de strategie zal prioriteit worden gegeven aan maatregelen op de volgende drie gebieden: het koolstofvrij maken van verwarming en koeling; het aanpakken van energiearmoede en de slechtst presterende gebouwen; en het renoveren van openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. De Commissie stelt voor om de bestaande obstakels in de renovatieketen — van de opzet van een project tot de financiering en voltooiing ervan — weg te werken door middel van een reeks beleidsmaatregelen, financieringsinstrumenten en instrumenten voor technische bijstand.

De strategie omvat de volgende kernmaatregelen:

  • Werken aan betere regelgeving, normen en informatie op het vlak van de energieprestatie van gebouwen om sterkere stimulansen te bieden voor renovatie in de publieke en particuliere sector, met inbegrip van een gefaseerde invoering van verplichte normen inzake de minimale energieprestatie voor bestaande gebouwen, geactualiseerde regels voor energieprestatiecertificaten en een mogelijke uitbreiding van de vereisten voor de renovatie van gebouwen in de publieke sector;
  • Zorgen voor adequate en doelgerichte financiering, onder meer via de vlaggenschipinitiatieven "Renovate” en “Power Up” binnen de faciliteit voor herstel en veerkracht in het kader van NextGenerationEU, vereenvoudigde regels voor het combineren van verschillende financieringsstromen, en een reeks stimulansen voor particuliere financiering;
  • De capaciteit vergroten om renovatieprojecten voor te bereiden en uit te voeren, van technische bijstand aan nationale en lokale autoriteiten tot opleiding en ontwikkeling van vaardigheden voor werknemers met nieuwe groene banen;
  • De markt voor duurzame bouwproducten en -diensten uitbreiden, onder meer door de integratie van nieuwe materialen en natuurlijke oplossingen, en zorgen voor herziene wetgeving inzake het in de handel brengen van bouwproducten en voor doelstellingen inzake hergebruik en recycling;
  • Oprichten van een nieuw Europees Bauhaus, een interdisciplinair project dat wordt aangestuurd door een adviesraad van externe deskundigen waar wetenschappers, architecten, ontwerpers, kunstenaars, planners en het maatschappelijk middenveld aan meedoen. Vanaf nu tot de zomer van 2021 vindt onder leiding van de Commissie een breed participatief cocreatieproces plaats, waarna in 2022 een netwerk van vijf Bauhaus-modules wordt opgezet in verschillende EU-landen.
  • Wijkgerichte initiatieven ontwikkelen voor lokale gemeenschappen om hernieuwbare en digitale oplossingen te integreren en energieneutrale gebieden te creëren, waar consumenten prosumenten worden die energie aan het net verkopen. De strategie omvat ook een initiatief voor betaalbare huisvesting voor 100 gebieden.

Bij de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie in juni 2021 zal worden overwogen het streefcijfer voor hernieuwbare verwarming en koeling te verhogen en een minimumniveau voor hernieuwbare energie in gebouwen in te voeren. De Commissie zal ook onderzoeken hoe de EU-begrotingsmiddelen samen met de inkomsten van het emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS) kunnen worden gebruikt voor de financiering van nationale energie-efficiëntie- en besparingsregelingen die gericht zijn op groepen met lagere inkomens. Het kader voor ecologisch ontwerp zal verder worden ontwikkeld om efficiënte producten aan te bieden voor gebruik in gebouwen en dat gebruik te bevorderen.

Het doel van de renovatiegolf is niet alleen om bestaande gebouwen energie-efficiënter en klimaatneutraal te maken. De renovatiegolf kan ook leiden tot een grootschalige transformatie van onze steden en bebouwde omgeving. Het kan ook een gelegenheid zijn om een toekomstgericht proces op gang te brengen waar duurzaamheid hand in hand gaat met stijl. Zoals aangekondigd door voorzitter Von der Leyen zal het nieuwe Europees Bauhaus een nieuwe Europese esthetiek bevorderen waarin prestaties en inventiviteit worden gecombineerd. Wij willen dat iedereen in een leefbare omgeving kan leven en dat betaalbaarheid en kunstzinnigheid weer samengaan, op weg naar een duurzame toekomst.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 oktober 2020