Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Hoe kunnen burgers het Europees beleid beïnvloeden?

De Europeanen hebben inspraak in de beleidsbeslissingen van de Europese Unie. In België kiezen de burgers hun vertegenwoordigers bij de verkiezingen. Maar er bestaan ook andere manieren om uw stem te laten horen.

Conferentie over de toekomst van Europa

De toekomst van Europa is een zaak van iedereen. In mei 2021 heeft de Europese Unie het startschot gegeven voor de Conferentie over de toekomst van Europa. Dit initiatief bood alle Europese burgers de gelegenheid om met andere Europeanen te discussiëren over de ideeën die voor hen van belang zijn.

De conferentie eindigde op 9 mei 2022, toen 49 voorstellen en 325 burgermaatregelen aan de voorzitters van de drie Europese instellingen werden overhandigd.

Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie hebben zich ertoe verbonden naar de Europeanen te luisteren en de gedane aanbevelingen terdege op te volgen. Meer lezen over het engagement van Ursula von der Leyen, Voorzitter van de Europese Commissie.

In het najaar van 2022 zal een feedback-evenement worden gehouden om de burgers te informeren over de manier waarop de instellingen hun belofte zullen nakomen.

Geef uw mening over de voorgestelde EU-wetgeving

De Europese Unie is verplicht om openbare raadplegingen te organiseren wanneer zij nieuwe wetgeving voorstelt en bespreekt. Elke burger, vereniging of onderneming kan zijn mening geven en een bijdrage leveren. Al uw suggesties worden geanalyseerd en ter harte genomen.

U kunt ook aanbevelingen geven over reeds van kracht zijnde wetgeving.

Geef hier uw mening over Europese wetgevingsvoorstellen.

Het Europees burgerinitiatief

Draag op elk moment bij aan de wetgeving dankzij het Europees burgerinitiatief. Als u de Europese Unie over een bepaalde kwestie wil uitdagen, verzamel dan 7 burgers uit 7 lidstaten en lanceer of sluit u aan bij een burgerinitiatief om de Europese Commissie te vragen om een nieuwe wet voor te stellen.

Burgerinitiatieven moeten een miljoen handtekeningen verzamelen uit 7 verschillende lidstaten.

Tot dusver hebben verscheidene initiatieven voldoende handtekeningen verzameld om door de Commissie te worden onderzocht. De Commissie heeft onder meer gereageerd met voorstellen om de verordeningen in kwestie bij te werken (zie hier voor een overzicht).

Stemmen bij verkiezingen

Om de 5 jaar worden de Belgische burgers opgeroepen om hun vertegenwoordigers te kiezen. Elke stem is van invloed op de politieke koers van de Europese Unie.

  • Stem bij nationale en regionale verkiezingen op de partij die uw visie op Europa verdedigt:
    • De federale ministers (en sommige regionale ministers) nemen deel aan de Raad van de Europese Unie overeenkomstig hun ministeriële bevoegdheden. Zij komen minstens één keer per maand in Brussel bijeen om over de wetgevingsvoorstellen van de Commissie te debatteren en te stemmen.
    • De Eerste Minister vertegenwoordigt België op de Europese top met de andere staatshoofden en regeringsleiders in het kader van de Europese Raad. Samen bepalen zij de politieke richtsnoeren en prioriteiten van de Europese Unie.
  • Bij de Europese verkiezingen kiest u rechtstreeks de Belgische parlementsleden die in het Europees Parlement zetelen. Er zijn momenteel 21 Belgische EP-leden op een totaal van 705 EP-leden. Het Europees Parlement keurt samen met de Raad van de Europese Unie de Europese wetten en de EU-begroting goed. Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar verkozen via rechtstreekse algemene verkiezingen.

De volgende regionale, federale en Europese verkiezingen vinden plaats in 2024.