Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel27 april 2021

Migratiebeheer: nieuwe EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

Relocation of unaccompanied migrant children from Greece to Germany
Slechts ongeveer een derde van de mensen die geen recht hebben op verblijf in de EU, keert terug naar het land van herkomst, en van degenen die terugkeren, doet minder dan 30 % dat vrijwillig.

Vandaag keurt de Commissie de eerste EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie goed in het kader van het nieuwe migratie- en asielpact. De EU werkt aan een nieuw ecosysteem inzake terugkeer, met het oog op meer samenwerking op het gebied van overname, een verbetering van het bestuurskader, het verlenen van een nieuw operationeel mandaat inzake terugkeer aan Frontex en de benoeming van een EU-terugkeercoördinator. Deze strategie zal een meer uniforme en gecoördineerde aanpak inzake terugkeer tussen de lidstaten tot stand brengen.

Slechts ongeveer een derde van de mensen die geen recht hebben op verblijf in de EU, keert terug naar het land van herkomst, en van degenen die terugkeren, doet minder dan 30 % dat vrijwillig. Vrijwillige terugkeer is altijd de betere optie: de individuele persoon komt op de eerste plaats, het is doeltreffender en de kosten zijn minder groot. Deze allereerste strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie zal repatrianten uit de EU en derde landen helpen kansen in hun thuisland te benutten, bij te dragen aan de ontwikkeling van hun gemeenschap en vertrouwen te scheppen in ons migratiesysteem om het effectiever te maken.

Een doeltreffend juridisch en operationeel kader

Met de voorgestelde herschikking van de terugkeerrichtlijn, het gewijzigde voorstel voor een verordening asielprocedures, de verordening asiel- en migratiebeheer en de herziene Eurodac-verordening zet de Commissie de invoering van snelle en eerlijke gemeenschappelijke procedures en regels inzake asiel en terugkeer voort.  Dankzij zijn versterkte mandaat kan Frontex de lidstaten ondersteunen in alle stadia van het proces van vrijwillige terugkeer en re-integratie, onder meer op het gebied van advisering vóór terugkeer, ondersteuning na aankomst en toezicht op de doeltreffendheid van de bijstand voor re-integratie. De terugkeercoördinator en het netwerk op hoog niveau voor terugkeer zullen de lidstaten verdere technische ondersteuning bieden om de verschillende onderdelen van het terugkeerbeleid van de EU samen te brengen.

Betere kwaliteit voor de programma's voor begeleide vrijwillige terugkeer

Het verstrekken van vroegtijdige, op maat gesneden en effectieve advisering bij terugkeer, waarbij rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden, de behoeften van kinderen en kwetsbare groepen, en het verstrekken van ondersteuning na terugkeer, verbetert de kansen van repatrianten op succesvolle en duurzame re-integratie in hun gemeenschap van herkomst. De Commissie zal met Frontex werken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk curriculum voor terugkeeradviseurs.

Versterkte samenwerking met de partnerlanden

De samenwerking op het gebied van vrijwillige terugkeer en re-integratie vormt een essentieel onderdeel van migratiepartnerschappen, die de EU in het kader van het nieuwe migratie- en asielpact zal versterken. De EU zal de partnerlanden helpen verantwoordelijkheid te nemen voor re-integratieprocedures door middel van ondersteuning voor capaciteitsopbouw, door het personeel uit te rusten met de nodige vaardigheden of door bestuursstructuren ondersteuning te bieden om tegemoet te komen aan de specifieke economische, sociale en psychosociale behoeften van repatrianten. De EU zal ook bijstand blijven verlenen voor de vrijwillige terugkeer en re-integratie van migranten die in andere landen gestrand zijn, onder meer door nieuwe partnerschappen te verkennen.

Meer informatie

  • Persbericht: Migratiebeheer: nieuwe EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie
  • Vragen en antwoorden: De EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

Bijzonderheden

Datum publicatie
27 april 2021