Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel6 februari 2024Vertegenwoordiging in België

Commissie wil kinderen beter beschermen tegen seksueel misbruik

Een op de vijf kinderen is het slachtoffer van een vorm van seksueel geweld, offline of online. De Commissie wil de bestaande Europese wetgeving herzien om deze afschuwelijke misdrijven beter te bestrijden.

Apple picking - Organic farming

 

In het licht van de snelle technologische ontwikkelingen moet de huidige Europese wetgeving worden herzien. Door het internet is de verspreiding van seksueel misbruik van kinderen immers aanzienlijk toegenomen. Daarom stelt de Europese Commissie een actualisering van de strafrechtelijke regels rond seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen voor.

Het doel van deze herziening is om onderzoek naar misdrijven makkelijker te maken, daders te vervolgen en slachtoffers te helpen. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op preventie; om ervoor te zorgen dat we niet alleen reageren op uitbuiting, maar ook proactief optreden tegen de oorzaken ervan. De geactualiseerde regels vormen ook een aanvulling op het voorstel voor een verordening van de Commissie in 2022. Dat voorstel draagt bij tot de verplichting van internetbedrijven om materiaal van seksueel kindermisbruik op te sporen, het te melden en te verwijderen.

Belangrijkste punten:

  • uitbreiding van de definities van strafbare feiten, in verband met seksueel misbruik van kinderen in alle lidstaten: livestreaming van seksueel misbruik van kinderen en het bezit en de uitwisseling van handleidingen voor pedofielen vallen voortaan onder deze definities. De geactualiseerde definitie van strafbare feiten heeft voortaan ook betrekking op materiaal over seksueel misbruik van kinderen in de vorm van deepfakes, of door AI gegenereerd materiaal;
  • versterking van vervolging, preventie en ondersteuning: in het voorstel wordt er een langere termijn vastgesteld waarbinnen slachtoffers aangifte kunnen doen van seksueel misbruik en actie kunnen ondernemen tegen de dader. De nieuwe regels zullen slachtoffers ook recht geven op financiële compensatie om de langetermijnschade als gevolg van seksueel kindermisbruik aan te pakken. De lidstaten moeten een coördinatiemechanisme opzetten om optimaal gebruik te maken van de beschikbare programma’s voor preventie en slachtofferhulp;
  • versterking van preventie: de lidstaten zullen meer moeten investeren in bewustmaking, met name van onlinerisico’s. Daarnaast zullen werkgevers het strafblad moeten opvragen van personen die solliciteren voor een functie die nauw contact met kinderen met zich meebrengt en/of wordt uitgeoefend in een organisatie die seksueel misbruik van kinderen bestrijdt.
  • Er komt ook een meldplicht voor misdrijven, in ieder geval voor beroepsbeoefenaars die nauw contact hebben met kinderen.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad moeten overeenstemming bereiken over dit voorstel. Zodra de nieuwe richtlijn is aangenomen, treedt zij in werking 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
6 februari 2024
Auteur
Vertegenwoordiging in België