Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel27 mei 2020Leestijd: 9 min

Het moment van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie

Coronavirus - Portrait pictures of workers in the frontline in Europe
Om ervoor te zorgen dat het herstel voor alle lidstaten duurzaam, gelijk, inclusief en billijk is, stelt de Europese Commissie een nieuw herstelinstrument, Next Generation EU voor, als onderdeel van een solide, moderne en vernieuwde EU-begroting voor de lange termijn.

 

 

De Europese Commissie presenteert vandaag haar voorstel voor een groot herstelplan. Om ervoor te zorgen dat het herstel voor alle lidstaten duurzaam, gelijk, inclusief en billijk is, stelt de Europese Commissie een nieuw herstelinstrument, Next Generation EU voor, als onderdeel van een solide, moderne en vernieuwde EU-begroting voor de lange termijn. De Commissie heeft ook haar geactualiseerd werkprogramma 2020 bekendgemaakt. Daarin geeft zij prioriteit aan de maatregelen die nodig zijn voor het herstel en de veerkracht van de Unie.

Het coronavirus heeft Europa en de wereld in het hart geraakt en onze gezondheids- en socialezekerheidsstelsels, samenlevingen, economieën en onze manier van wonen en samenwerken op de proef gesteld. Om levens en bestaansmiddelen te beschermen, de eengemaakte markt te herstellen en de fundamenten te leggen voor een duurzaam en welvarend herstel, stelt de Europese Commissie voor het volledige potentieel van de EU-begroting te benutten. Dankzij 750 miljard euro via Next Generation EU en gerichte verhogingen van de EU-begroting voor de periode 2021-2027 stijgt de totale financiële vuurkracht van de EU-begroting tot 1,85 biljoen euro.

jh_nl.jpg
© EU

 

INVESTEREN VOOR DE VOLGENDE GENERATIE

Als aanvulling op de inspanningen van de lidstaten is de EU-begroting uitermate geschikt als motor voor een eerlijk sociaaleconomisch herstel, om de dynamiek in de eengemaakte markt te herstellen, gelijke concurrentievoorwaarden te waarborgen, en dringende investeringen te ondersteunen, met name in de groene en digitale transitie, die de sleutel vormt voor toekomstige welvaart en veerkracht van Europa.

Via Next Generation EU worden middelen vrijgemaakt door het plafond van de eigen middelen tijdelijk op te trekken tot 2,00 % van het bruto nationaal inkomen van de EU, waardoor de Commissie haar sterke kredietrating kan gebruiken om 750 miljard euro op de financiële markten te lenen. Deze extra middelen worden besteed via de EU-programma's en tussen 2028 en 2058 terugbetaald in het kader van toekomstige EU-begrotingen. Om dit op een gezamenlijke en billijke manier aan te pakken, stelt de Commissie een aantal nieuwe eigen middelen voor. Om zo snel mogelijk middelen vrij te maken om in te spelen op de meest dringende behoeften, stelt de Commissie voor het huidige meerjarig financieel kader 2014-2020 te wijzigen om in 2020 reeds een extra bedrag van 11,5 miljard euro vrij te maken.

De middelen uit Next Generation EU worden geïnvesteerd in drie pijlers:

1. Steun aan lidstaten voor investeringen en hervormingen:

 • Uit een nieuwe faciliteit voor herstel en veerkrachtvan 560 miljard euro wordt financiële steun verleend voor investeringen en hervormingen, onder meer met betrekking tot de groene en digitale transitie en de veerkracht van nationale economieën, gekoppeld aan de doelstellingen van het Europees semester. Deze faciliteit wordt geïntegreerd in het Europees semester. Zij zal beschikken over een subsidiefaciliteit van maximaal 310 miljard euro en kan tot maximaal 250 miljard euro aan leningen beschikbaar stellen. Er is steun beschikbaar voor alle lidstaten maar de focus ligt op de zwaarst getroffen landen en op de gebieden waar de behoefte aan meer veerkracht het grootst is.
 • Tussen nu en 2022 een extra bedrag van 55 miljard euro bovenop de huidige cohesiebeleidsprogramma's in het kader van het nieuwe initiatief React-EU, te besteden op basis van de sociaaleconomische impact van de crisis, rekening houdend met de jeugdwerkloosheid en de relatieve welvaart van de lidstaten. 
 • Een voorstel om het Fonds voor een rechtvaardige transitie op te trekken tot 40 miljard euro, om de lidstaten te helpen sneller de omslag te maken naar klimaatneutraliteit.
 • Een extra budget van 15 miljard euro voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling om plattelandsgebieden te ondersteunen bij de structurele veranderingen die nodig zijn in het kader van de Europese Green Deal, en voor de verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen van de nieuwe biodiversiteitsstrategie en de strategie “van boer tot bord”.

2. Een impuls voor de economie door het aanmoedigen van particuliere investeringen:

 • Een nieuw instrument voor solvabiliteitssteun zal particulier kapitaal mobiliseren om dringende steun te verlenen aan levensvatbare Europese bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren, regio's en landen. Het kan vanaf 2020 operationeel zijn en zal beschikken over een budget van 31 miljard euro. Het doel is daarmee 300 miljard euro aan solvabiliteitssteun te verlenen aan bedrijven uit alle economische sectoren en hen voor te bereiden op een schonere, digitale en veerkrachtige toekomst.
 • De versterking van InvestEU, het Europese programma voor toonaangevende investeringen, tot 15,3 miljard euro om private investeringen in projecten in de hele Unie op gang te brengen.
 • Een nieuwe faciliteit voor strategische investeringen als onderdeel van InvestEU om tot 150 miljard EUR aan investeringen in het versterken van de veerkracht van strategische sectoren, met name de sectoren die aan de groene en digitale transitie zijn gelinkt, en belangrijke waardeketens op de interne markt te genereren, dankzij een bijdrage van 15 miljard EUR uit Next Generation EU.

3. Lessen trekken uit de crisis:

 • Een nieuw gezondheidsprogramma, EU4Health met een budget van 9,4 miljard euro om de gezondheidsbeveiliging te versterken en voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrises.
 • Een extra budget van 2 miljard euro ter versterking van rescEU, het Uniemechanisme voor civiele bescherming, dat wordt versterkt en uitgebreid om ervoor te zorgen dat de EU beter is voorbereid op toekomstige crises.
 • Een bedrag van 94,4miljard euro voor Horizon Europa, dat wordt versterkt voor de financiering van vitaal onderzoek op het gebied van gezondheid, veerkracht en groene en digitale transitie.
 • Steun voor Europa's mondiale partners met een extra budget van 16,5 miljard euro voor extern optreden, waaronder humanitaire hulp.
 • Bepaalde EU-programma's zullen worden versterkt om het toekomstige financiële kader af te stemmen op de behoeften voor herstel en de strategische prioriteiten. Andere instrumenten zullen worden versterkt om de EU-begroting flexibeler en sneller inzetbaar te maken.

Er moet tegen juli binnen de Europese Raad een politiek akkoord worden bereikt over Next Generation EU en de algemene EU-begroting 2021-2027 om het herstel een nieuwe dynamiek te geven en de EU een krachtig instrument te bieden om de economie weer gang te trekken en voort te bouwen aan de toekomst.

DE BELEIDSFUNDAMENTEN VAN HET HERSTEL

De economie heropstart betekent geen terugkeer naar het status quo van vóór de crisis maar stappen voorwaarts nemen. We moeten de schade van de crisis op korte termijn herstellen, maar tegelijk investeren in onze toekomst op lange termijn. Alle middelen die in het kader van Next Generation EU worden verzameld, worden in de herziene langetermijnbegroting van de EU besteed via EU-programma's:

De Europese Green Deal als EU-strategie voor herstel:

 • Een grootschalige renovatie van onze gebouwen en infrastructuur en een meer circulaire economie, die plaatselijke werkgelegenheid creëert;
 • Het uitrollen van projecten op het gebied van hernieuwbare energie, met name wind- en zonne-energie, en het lanceren van een schone waterstofeconomie in Europa;
 • Het vergroenen van vervoer en logistiek, met inbegrip van de installatie van één miljoen oplaadpunten voor elektrische voertuigen en een impuls voor het spoor en schone mobiliteit in onze steden en regio's;
 • het Fonds voor een rechtvaardige transitie versterken om omscholing te ondersteunen en bedrijven te helpen nieuwe economische kansen te creëren.

Versterken van de eengemaakte markt en digitalisering:

 • investeren in meer en betere connectiviteit, met name voor de snelle uitrol van 5G-netwerken;
 • een sterkere industriële en technologische aanwezigheid in strategische sectoren, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging, supercomputing en cloud;
 • het ontwikkelen van een heuse data-economie als motor voor innovatie en werkgelegenheid;
 • eer sterkere cyberweerbaarheid.

Een eerlijk en inclusief herstel voor iedereen:

 • In het kader van het Europees herverzekeringsstelsel voor werkloosheid (SURE) wordt 100 miljard euro uitgetrokken voor de ondersteuning van werknemers en bedrijven.
 • een vaardighedenagenda voor Europa en een actieplan voor digitaal onderwijs zullen ervoor zorgen dat alle EU-burgers over digitale vaardigheden beschikken;
 • billijke minimumlonen en bindende loontransparantieregels ten behoeve van kwetsbare werknemers, met name vrouwen;
 • De Europese Commissie intensiveert de strijd tegen belastingontduiking, hetgeen de lidstaten extra inkomsten zal opleveren.

EEN VEERKRACHTIGE EU

Europa moet zijn strategische autonomie op een aantal specifieke gebieden versterken, onder meer op het gebied van strategische waardeketens en een versterkte screening van buitenlandse directe investeringen. Om de crisisparaatheid en het crisisbeheer te verbeteren, zal de Commissie het Europees Geneesmiddelenbureau versterken en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een grotere rol toekennen bij de coördinatie van de medische respons in crisissituaties.

Het herstel moet ondubbelzinnig gebaseerd zijn op de grondrechten en de volledige eerbiediging van de rechtsstaat. Noodmaatregelen moeten in de tijd beperkt blijven en strikt evenredig zijn. De beoordeling van de Commissie zal worden opgenomen in haar eerste verslag in het kader van het rechtsstatelijkheidsmechanisme.

We kunnen en moeten lessen trekken uit deze crisis. Dat moet gebeuren in samenspraak met onze burgers, gemeenschappen en onze steden en gemeenten. De conferentie over de toekomst van Europa zal een belangrijke rol spelen bij het versterken van de democratische fundamenten van Europa in de nasleep van de coronacrisis.

VERANTWOORDELIJK WERELDLEIDERSCHAP

De EU verbindt zich ertoe het voortouw te nemen bij de internationale inspanningen voor een reëel wereldwijd herstel, met name door samen te werken met de Verenigde Naties, de G20 en de G7, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Internationale Arbeidsorganisatie. De EU zal nauw blijven samenwerken met haar onmiddellijke buren in het oosten en zuiden en met haar Afrikaanse partners.

ACHTERGROND

In de gezamenlijke verklaring van de leden van de Europese Raad van 26 maart 2020 werd de Europese Commissie verzocht een gecoördineerde exitstrategie, een alomvattend herstelplan en investeringen van een ongekende omvang te ontwikkelen.om onze samenlevingen en economieën weer normaal te laten functioneren en om de duurzame groei te herstellen. De groene transitie en de digitale transformatie moeten daar integrerend deel van uitmaken. Op basis van dit mandaat hebben de voorzitters van de Commissie en de Raad op 15 april, als eerste stap, een Europees stappenplan voor het afbouwen van de COVID‑19-inperkings­maatregelen gepresenteerd. Het pakket dat vandaag is voorgesteld, gebaseerd op een aangepast voorstel voor de volgende langetermijnbegroting van de EU en het geactualiseerde werkprogramma 2020 van de Commissie, komt tegemoet aan het tweede deel van dat mandaat, namelijk de behoefte aan een alomvattend herstelplan.

De EU heeft al een gecoördineerd en krachtig collectief antwoord geboden om de economische schok van de coronacrisis op te vangen. We hebben onze begrotings- en staatssteunkaders versoepeld om de lidstaten ruimte te geven om maatregelen te nemen. We gebruiken elke beschikbare euro in de EU-begroting om de gezondheidszorg, werknemers en bedrijven te ondersteunen en mobiliseren op de markten financiële middelen om banen te helpen redden.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
27 mei 2020