Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel12 mei 2021

Europese Green Deal: Commissie wil verontreiniging van lucht, water en bodem tot nul terugdringen

The Hallerbos 
De Europese Commissie heeft vandaag het EU-actieplan Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul, een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal en dit jaar het centrale onderwerp van de Groene Week van de EU , goedgekeurd. 

Hierin wordt een geïntegreerde visie voor 2050 vastgelegd: een wereld waarin verontreiniging wordt teruggedrongen tot een niveau dat niet langer schadelijk voor de menselijke gezondheid en natuurlijke ecosystemen is, en de stappen om dat te bereiken. In het plan wordt al het relevante Europese beleid om verontreiniging aan te pakken en te voorkomen bijeengebracht, waarbij er specifiek wordt gekeken hoe digitale oplossingen kunnen worden ingezet om verontreiniging aan te pakken. Relevante EU-wetgeving zal worden geëvalueerd om de resterende lacunes daarin op te sporen en na te gaan waar betere uitvoering noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Om de EU op koers te brengen naar de doelstelling voor 2050 van een gezonde planeet voor gezonde mensen, worden in het actieplan de belangrijkste doelstellingen voor 2030 vastgesteld om de verontreiniging aan de bron terug te dringen ten opzichte van de huidige situatie. Het betreft:

 • verbetering van de luchtkwaliteit om het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging met 55 % terug te dringen;
 • verbetering van de waterkwaliteit door afval, plastic zwerfvuil op zee (met 50 %) en microplastics die in het milieu terechtkomen (met 30 %) te verminderen;
 • verbetering van de kwaliteit van de bodem door het verlies van nutriënten te verminderen en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met 50 % terug te dringen;
 • ervoor zorgen dat in 25 % minder ecosystemen in de EU luchtverontreiniging een bedreiging voor de biodiversiteit is;
 • ervoor zorgen dat 30 % minder mensen chronisch hinder van verkeerslawaai ondervinden; en
 • de afvalproductie aanzienlijk verminderen en stedelijk restafval met 50 % terugdringen.

In het plan wordt een aantal vlaggenschipinitiatieven en maatregelen geschetst, waaronder:

 • betere afstemming van de luchtkwaliteitsnormen op de meest recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie;
 • evaluatie van de normen voor waterkwaliteit, ook in de rivieren en zeeën van de EU;
 • terugdringing van bodemverontreiniging en versterking van het herstel;
 • evaluatie van het grootste deel van de EU-afvalwetgeving om deze aan de beginselen van een schone en circulaire economie aan te passen;
 • bevordering van het beginsel geen verontreiniging door productie en consumptie;
 • presentatie van een scorebord van de groene prestaties van de EU-regio's om verontreiniging in alle regio's tot nul terug te dringen;
 • ongelijkheden op gezondheidsgebied terugdringen die voortvloeien uit onevenredige, schadelijke gevolgen voor de gezondheid waaronder vooral de meest kwetsbaren lijden;
 • verkleining van de externe verontreinigingsvoetafdruk van de EU door de uitvoer van producten en afvalstoffen die in derde landen schadelijke en toxische effecten hebben, te beperken;
 • het lanceren van “levende laboratoria” voor groene digitale oplossingen en slimme oplossingen zonder verontreiniging;
 • het versterken van de kenniscentra van de EU voor het terugdringen van verontreiniging en het samenbrengen van belanghebbenden in het platform voor belanghebbenden inzake verontreiniging naar nul;
 • handhaving van verontreiniging naar nul samen met milieu- en andere handhavingsinstanties.

Zowel in het actieplan als in de vorig jaar goedgekeurde strategie voor duurzame chemische stoffen wordt de ambitie van de EU om verontreiniging tot nul terug te dringen voor een gifvrij milieu in maatregelen omgezet. Het actieplan gaat samen met de doelstellingen van de EU op het gebied van klimaatneutraliteit, gezondheid, biodiversiteit en hulpbronnenefficiëntie en bouwt voort op initiatieven op het gebied van energie, industrie, mobiliteit, voedsel, circulaire economie en landbouw. 

De Groene Week van de EU, het grootste jaarlijkse evenement op het gebied van het milieubeleid, wordt dit jaar van 1 tot en met 4 juni met een centrale conferentie in Brussel, online en in meer dan 600 partnerevenementen georganiseerd en biedt burgers in de hele EU de gelegenheid om vanuit de vele invalshoeken over het terugdringen van verontreiniging tot nul te discussiëren.

Nadere informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
12 mei 2021