Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel3 maart 2023Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 4 min

Nul doden in het verkeer tegen 2050: Commissie stelt nieuwe regels voor op gebied van verkeersveiligheid

In 2022 lieten meer dan 20.000 mensen het leven op de Europese wegen, waarvan 521 in België. Grensoverschrijdend digitaal rijbewijs, nultolerantie tegen rijden onder invloed, grensoverschrijdende controles: de Commissie zet in op een veiliger verkeer.

Night views of the Rue de la Loi

De Commissie heeft voorstellen ingediend om de regels voor rijbewijzen te moderniseren en de grensoverschrijdende handhaving van verkeersregels te vereenvoudigen.

Modernisering van het rijbewijs

De voorstellen zijn gebaseerd op goede praktijken uit verschillende EU-landen die de verkeersveiligheid verhogen:

 • Een proeftijd van ten minste twee jaar voor beginnende bestuurders die geslaagd zijn voor hun examen en nultolerantie voor rijden onder invloed. Dat is essentieel: jonge bestuurders maken maar acht procent van alle bestuurders uit, maar bij twee op vijf dodelijke ongevallen is een auto- of motorbestuurder jonger dan dertig jaar betrokken.
 • Jongeren zullen vanaf 17 jaar rijexamen mogen afleggen (nu al het geval in België) en onder begeleiding met auto's en vrachtwagens beginnen rijden om ervaring op te doen.
 • De rijopleiding en het rijexamen worden aangepast om bestuurders beter voor te bereiden op de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers op de weg. Dat moet de veiligheid verhogen van voetgangers en fietsers, en ook van gebruikers van elektrische fietsen en steps naarmate de EU overschakelt op duurzamere mobiliteit in steden.
 • Een gerichtere beoordeling van de medische geschiktheid,

Een wereldprimeur: het digitale rijbewijs

Om de erkenning van rijbewijzen tussen de EU-landen te vereenvoudigen, stelt de Commissie voor om als eerste in de wereld een digitaal rijbewijs in te voeren. Een rijbewijs vervangen, vernieuwen of inwisselen zal veel gemakkelijker worden omdat alle procedures online zullen verlopen. Het zal ook gemakkelijker worden voor inwoners van niet-EU-landen met vergelijkbare verkeersveiligheidsnormen om hun rijbewijs in te wisselen tegen een EU-rijbewijs.

In de nieuwe examenregels zal rekening worden gehouden met de overgang naar emissieloze voertuigen. Zo zullen bijvoorbeeld kennis en vaardigheid in verband met geavanceerde rijhulpsystemen en andere automatische technologieën worden beoordeeld. Beginnende bestuurders zullen ook leren hoe hun rijstijl de uitstoot beïnvloedt, bijvoorbeeld door tijdig te schakelen. Ten slotte zal het toegestane gewicht van voertuigen van categorie B op alternatieve brandstof worden aangepast, omdat emissieloze voertuigen op batterijen zwaarder kunnen zijn.

Digital driving licence
driving licence general square

Doeltreffende internationale handhaving van regels voor de verkeersveiligheid

De EU-regels voor internationale handhaving hebben ertoe bijgedragen dat buitenlandse verkeersovertreders niet anoniem blijven. Niettemin werd in 2019 ongeveer 40% van de overtredingen in een ander EU-land niet bestraft omdat de dader niet werd geïdentificeerd of de betaling van de boete niet werd afgedwongen. Dat probleem wil de Commissie nu aanpakken door handhavingsautoriteiten toegang te verlenen tot de nationale rijbewijsregisters. De Commissie stelt ook voor om de rol van de nationale contactpunten te versterken, zodat ze beter kunnen samenwerken met de handhavingsautoriteiten die overtredingen onderzoeken. Daardoor zullen de huidige tekortkomingen worden aangepakt in de samenwerking tussen de lidstaten bij het onderzoeken van overtredingen.

Voorts heeft de huidige wet betrekking op enkele van de meest voorkomende en zwaarste overtredingen, zoals te snel rijden en rijden onder invloed. De Commissie stelt voor het toepassingsgebied van de wet uit te breiden tot:

 • onvoldoende afstand houden tot de voorligger;
 • gevaarlijke inhaalmanoeuvres;
 • gevaarlijk parkeren;
 • een of meer doorlopende witte lijnen overschrijden;
 • tegen de rijrichting in rijden;
 • de regels voor het gebruik van noodcorridors niet volgen;
 • rijden met een te zwaar geladen voertuig.

Dankzij de bijgewerkte wetten zullen de rechten van personen die van een verkeersovertreding worden beschuldigd, worden gehandhaafd. Buitenlanders behouden het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en een eerlijk proces, op het vermoeden van onschuld en op verdediging. Die rechten zullen beter worden gewaarborgd door bepalingen die een eenvormige inhoud en bezorging van processen-verbaal garanderen, doordat de ontvangers de echtheid van het bericht kunnen controleren en informatie verplicht moet worden gedeeld met vermoedelijke overtreders.

Burgers zullen gemakkelijk toegang krijgen tot informatie over de verkeersveiligheidsregels in elke lidstaat en op termijn boetes direct kunnen betalen via een speciaal IT-portaal.

De regels zullen ook worden afgestemd op de EU-regels voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG en LED).

Rijverbod in de hele EU: geen onbestrafte zware overtredingen meer

Om straffeloosheid onder verkeersovertreders te voorkomen, zal een nieuw systeem worden ingevoerd dat een rijverbod in de hele EU mogelijk maakt als een lidstaat daartoe besluit omdat een bestuurder een overtreding op zijn grondgebied heeft begaan.

Het is essentieel voor de verkeersveiligheid dat overtreders overal in de EU ter verantwoording worden geroepen. Volgens de huidige regels kan een bestuurder geen rijverbod in de hele EU krijgen als hij een overtreding heeft begaan in een andere lidstaat dan die waar zijn rijbewijs is afgegeven.

Het nieuwe voorstel heeft betrekking op zware verkeersovertredingen zoals te snel rijden, rijden onder invloed van alcohol of drugs en overtredingen die ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg hebben.

Volgende stappen

De voorstellen zullen nu door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
3 maart 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België