Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België

Is de Europese Unie sociaal?

De Europese Unie is meer dan een economische unie; zij wil ook de sociale rechten van de Europeanen garanderen en ongelijkheid en armoede terugdringen.

Europese hulp ter bestrijding van de coronacrisis

Ambitieuze sociale maatregelen stonden centraal in de Europese exitstrategie uit de coronacrisis. De EU hielp België om zijn werknemers te beschermen door tijdelijke werkloosheid te financieren voor een bedrag van om en bij de 8 miljard euro, via SURE-leningen. In 2020 kwam deze Europese steun meer dan één op de vier werknemers in België ten goede.

De EU draagt ook bij aan het Belgische plan voor herstel en veerkracht. België zal tot 5,9 miljard euro kunnen ontvangen. Een deel hiervan zal worden besteed aan opleiding, aanwervingssteun en sociale bescherming. Ontdek de relanceprojecten ter bevordering van de sociale samenhang in België.

Garanties voor opleiding en het zoeken naar werk

Elk jaar helpt de Europese Unie bijna 10 miljoen burgers aan een opleiding voor een baan via het Europees Sociaal Fonds +

De Europese Jeugdgarantie heeft tot doel de werkgelegenheid voor jongeren te ondersteunen. De lidstaten hebben zich ertoe verbonden om jongeren onder de 30 jaar binnen 4 maanden na het verlaten van school of werk een kwalitatieve opleiding of stage aan te bieden.

Steun voor de meest kwetsbaren

Elk jaar stelt de Europese Unie enkele honderden miljoenen euro ter beschikking aan België om de meest kwetsbaren te helpen.

  • Bijna 40% van het voedsel dat door de Belgische voedselbanken wordt verdeeld, is rechtstreeks afkomstig van Europese financiering. Samen met de federale regering co-financieren Europese fondsen de distributie van voedselhulp en eerste levensbehoeften voor een bedrag van 27 miljoen euro per jaar.
  • In het kader van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie een nieuw sociaal klimaatfonds voorgesteld. Het is de bedoeling om de armste gezinnen te helpen hun rekeningen te betalen, hun investeringen in renovatie te financieren en schonere mobiliteit te bevorderen.
  • Het solidariteitsfonds van de Europese Unie stelt tussen 2021 en 2027 maar liefst 392 miljard euro ter beschikking van de lidstaten om natuurrampen het hoofd te bieden. België deed er een beroep op naar aanleiding van de zware overstromingen in juli 2021.

Gemeenschappelijke sociale bescherming

Hoewel de nationale regeringen vrij zijn om hun sociale bescherming te organiseren, hebben de lidstaten van de EU voor zichzelf gemeenschappelijke minimumeisen vastgelegd.

De 20 beginselen van de Europese pijler van sociale rechten beogen de rechten van de Europeanen te waarborgen, zoals het recht op onderwijs en levenslang leren, of het recht op een minimuminkomen.

In maart 2021 presenteerde de Europese Commissie een actieplan voor de Europese verdieping van de sociale rechten, dat tot doel heeft om tegen 2030:

  • een activiteitsgraad van ten minste 78% te bereiken voor de volwassen bevolking,
  • ten minste 60% van de volwassenen te laten deelnemen aan een opleiding,
  • 15 miljoen mensen uit armoede of sociale uitsluiting te helpen, waaronder minstens 5 miljoen kinderen.

De strijd tegen discriminatie

Volgens het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie moeten de Europese landen de rechten van de Europese burgers eerbiedigen rond zes universele waarden: waardigheid, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, burgerschap en rechtvaardigheid.

Om discriminatie te bestrijden heeft de Commissie onlangs een actieplan ter bestrijding van racisme en een strategie voor de gelijkheid van LHBTIQ'ers voorgesteld.