Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel8 maart 2022

Elk slachtoffer is er een te veel: Commissie wil EU-regels om geweld tegen vrouwen strafbaar te stellen

Symboliek is belangrijk, maar actie nog veel meer. Daarom deed de Europese Commissie op Internationale Vrouwendag een wetsvoorstel dat geweld tegen vrouwen overal in de EU strafbaar moet maken.

stop violence against women

In het licht van de geopolitieke context brengt de Commissie op deze Internationale Vrouwendag 2022 een bijzonder eerbetoon aan de Oekraïense vrouwen die aan het front vechten, levens redden, hun geliefden beschermen, hun leven achterlaten en de vrijheid verdedigen.

Voorstel voor een EU-wet ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Daarnaast wil de Commissie ook een versnelling hoger schakelen wat betreft bescherming van vrouwen tegen gendergerelateerd en huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld komt in de hele EU voor en treft naar schatting een op de drie vrouwen in de EU. De Commissie stelt nu voor verkrachting zonder toestemming, genitale verminking van vrouwen en cybergeweld, waaronder het zonder toestemming delen van intieme beelden, online stalken, cyberpesten en het online aanzetten tot geweld of haat, in de hele EU strafbaar te stellen.

De nieuwe regels versterken ook de toegang van slachtoffers tot de rechter en moedigen de lidstaten aan een éénloketsysteem in te voeren, wat betekent dat alle ondersteunings- en beschermingsdiensten zich op één plaats bevinden.

Slachtoffers moeten tijdens de strafprocedure om schadeloosstelling kunnen verzoeken. In het voorstel wordt ook aangedrongen op adequate gespecialiseerde bescherming en bijstand, bijvoorbeeld via gratis telefonische hulpdiensten en crisiscentra voor slachtoffers van verkrachting. Het voorstel voorziet ook in gerichte steun aan groepen met specifieke behoeften of risico's, waaronder vrouwen die gewapende conflicten ontvluchten.

Ook goed om weten: Op internationaal niveau beoogt het Verdrag van Istanbul "vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld en geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen". België heeft het verdrag geratificeerd, maar tot dusver hebben zes EU-lidstaten dat nog niet gedaan. De Europese Commissie blijft zich inzetten voor de ratificatie van het verdrag, maar dit gebrek aan overeenstemming tussen alle lidstaten heeft de Commissie ertoe aangezet haar eigen wetgevingsvoorstel op te stellen dat ter goedkeuring aan het Parlement en de Raad zal worden voorgelegd.

2022 verslag over de gelijkheid van vrouwen en mannen

Gelijktijdig met dit voorstel publiceert de Commissie ook de 2022 editie van haar jaarverslag over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie. In 2021 werden belangrijke stappen gezet in het wetgevingsproces, onder meer inzake loontransparantie, toereikende minimumlonen in de EU en nieuwe wetgeving inzake digitale diensten, die zal helpen gebruikers online te beschermen. In december 2021 heeft de Commissie ook voorgesteld om haatzaaiende taal en haatmisdrijven op te nemen in de EU-lijst van strafbare feiten.

In het verslag staat verder dat vrouwen onevenredig zwaar door de pandemie zijn getroffen. In 2020 is de arbeidsparticipatie van vrouwen met 0,5% gedaald ten opzichte van 2019, na een decennium van gestage stijging. Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld blijven wijdverspreid in de EU en zijn ook verergerd door de pandemie, onder meer in de vorm van onlinegeweld.

Zoals ook uit het verslag blijkt, heeft het falen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden zowel menselijke als economische kosten, die op 289 miljard euro per jaar worden geraamd.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
8 maart 2022