Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel17 maart 2021Leestijd: 4 min

Coronavirus: Commissie stelt digitaal groen certificaat voor

EU Digital COVID Certificate - Use for travel, Croatia
Om voor de zomer klaar te zijn, moet dit voorstel snel worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad.

De Europese Commissie stelt vandaag voor om een digitaal groen certificaat te creëren om het veilige vrije verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. Met het digitale groene certificaat zal een persoon kunnen bewijzen tegen COVID-19 te zijn gevaccineerd, over een negatief testresultaat te beschikken of van COVID-19 te zijn hersteld. Het wordt gratis beschikbaar, in digitale vorm of op papier.  Met het digitale groene certificaat zullen EU-burgers en hun familieleden deze zomer veilig en met minimale beperkingen kunnen reizen.

De EU-lidstaten blijven verantwoordelijk voor de beslissing over vrijstellingen van beperkende maatregelen ter vrijwaring van de volksgezondheid voor reizigers. Deze vrijstellingen zullen op dezelfde manier toegepast moeten worden op alle reizigers die houder zijn van een digitaal groen certificaat.

Belangrijkste elementen van de vandaag door de Commissie voorgestelde verordening:

 1. Toegankelijke en beveiligde certificaten voor alle EU-burgers:
 • het digitale groene certificaat behelst drie soorten certificaten: vaccinatiecertificaten, testcertificaten (RT-PCR-test of een snelle antigeentest) en certificaten voor personen die van COVID-19 zijn hersteld;
 • de certificaten worden in digitale vorm of op papier afgegeven. Beide versies zullen een QR-code bevatten met de nodige essentiële informatie en een digitale handtekening die de echtheid van het certificaat verzekert;
 • de Commissie zal een gateway opzetten en de lidstaten ondersteunen bij de ontwikkeling van software waarmee autoriteiten alle handtekeningen van certificaten in de hele EU kunnen verifiëren. De persoonsgegevens van certificaathouders passeren niet via de gateway en worden door de verifiërende lidstaat niet bewaard;
 • de certificaten zullen gratis beschikbaar zijn in de officiële taal of talen van de lidstaat van afgifte en in het Engels.
 1. Non-discriminatie:
 • alle mensen – al dan niet gevaccineerd – moeten van het digitale groene certificaat gebruik kunnen maken wanneer zij in de EU reizen. Om discriminatie van niet-gevaccineerde personen te voorkomen, stelt de Commissie voor om niet alleen een interoperabel vaccinatiecertificaat in te voeren, maar ook COVID-19-testcertificaten en certificaten voor personen die van COVID-19 zijn hersteld;
 • dezelfde rechten gelden voor reizigers die over het digitale groene certificaat beschikken – wanneer lidstaten een bewijs van vaccinatie aanvaarden om vrijstelling te verlenen van bepaalde beperkende maatregelen ter vrijwaring van de volksgezondheid, zoals testen en quarantaine, zouden zij onder dezelfde voorwaarden vaccinatiecertificaten moeten aanvaarden die zijn afgegeven in het kader van het systeem van het digitale groene certificaat. Deze verplichting zou beperkt moeten blijven tot vaccins waarvoor een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen is verleend, maar de lidstaten kunnen besluiten ook andere vaccins te aanvaarden.
 • Melden van andere maatregelen – als een lidstaat houders van een digitaal groen certificaat blijft verplichten om in quarantaine te gaan of zich te laten testen, moet die lidstaat dat aan de Commissie en alle andere lidstaten melden, en de redenen daarvoor opgeven.
 1. Alleen essentiële informatie en beveiligde persoonsgegevens:
 • de certificaten zullen een beperkt aantal gegevens bevatten, zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over vaccinatie/test/herstel en een unieke identificatiecode van het certificaat. Deze gegevens kunnen alleen worden gecontroleerd om de echtheid en de geldigheid van de certificaten te staven en te verifiëren.

Het digitale groene certificaat zal geldig zijn in alle EU-lidstaten en openstaan voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Het moet worden afgegeven aan EU-burgers en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit. Het moet ook worden afgegeven aan onderdanen van derde landen die in de EU verblijven en aan bezoekers die het recht hebben om naar andere lidstaten te reizen.

Het systeem van het digitale groene certificaat is een tijdelijke maatregel. Het zal worden opgeschort zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het einde van de internationale COVID-19-gezondheidscrisis heeft afgekondigd.

De meest recente informatie van de lidstaten over de coronamaatregelen en reisbeperkingen is te vinden op het platform Re-open EU.

Volgende stappen

Om voor de zomer klaar te zijn, moet dit voorstel snel worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Tegelijkertijd moeten de lidstaten het vertrouwenskader en de technische normen implementeren, om te zorgen voor de tijdige invoering van het digitale groene certificaat, de interoperabiliteit ervan en de volledige naleving van de bescherming van persoonsgegevens. Het is de bedoeling de technische werkzaamheden en het voorstel in de komende maanden af te ronden.

De Commissie heeft vandaag ook een gemeenschappelijke EU-aanpak uitgestippeld voor een veilige heropening van Europa. Zo stippelt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) een kader uit om de lidstaten te helpen bij het nemen van besluiten over het invoeren van beperkende maatregelen, zijn er richtsnoeren gepresenteerd ter ondersteuning van aanvullende strategieën voor tests en contactonderzoek, en wordt de toerisme- en cultuursector geholpen bij de voorbereiding op een veilige heropening.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
17 maart 2021