Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel15 juli 2020

Coronavirus: Commissie versterkt paraatheid voor toekomstige uitbraken

Coronavirus - Portraits pictures of Scientists fighting against the virus
We weten nu meer over het virus, maar we moeten waakzaam blijven en preventief te werk blijven gaan. Onze waakzaamheid mag nu niet verslappen. Het pakket maatregelen dat vandaag wordt gepresenteerd, is bedoeld om verdere uitbraken van COVID-19 tegen te gaan.

De Commissie heeft vandaag onmiddellijke maatregelen op korte termijn gepresenteerd om de EU-paraatheid voor toekomstige uitbraken van COVID-19 te versterken. De Commissie heeft van meet af aan gezorgd voor de coördinatie van de informatie-uitwisseling en aanbevelingen betreffende grensoverschrijdende acties en maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg. Een voortdurende waakzaamheid en snelle reacties van de Commissie en de lidstaten zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het virus kan worden beperkt en dat nieuwe, algehele lockdowns kunnen worden vermeden.

De mededeling is toegespitst op alle acties die nodig zijn om de paraatheid te vergroten, met inbegrip van testen en contactonderzoek, een beter toezicht op de volksgezondheid en een ruimere toegang tot medische tegenmaatregelen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Andere maatregelen betreffen de piekcapaciteit van de gezondheidszorg, niet-farmaceutische tegenmaatregelen, steun voor minderheden en kwetsbare personen, en acties om de last van seizoensgriep te verminderen.

De mededeling bevat een aantal prioritaire acties voor de nationale autoriteiten, de Commissie en de EU-agentschappen:

•    Verhoogde testdekking, contactopsporing en toezicht door volksgezondheidsinstanties om clusters in kaart te brengen en de verspreiding van uitbraken te beheersen. Naast de mededeling heeft de Commissie vandaag een uitvoeringsbesluit vastgesteld ter ondersteuning van de interoperabiliteit van mobiele contactopsporing- en waarschuwingsapps over de nationale grenzen in de EU heen.
•    Waarborging van een vlotte levering van persoonlijke beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen door middel van mechanismen zoals gezamenlijke aanbestedingen en strategische EU-voorraden.
•    Handhaving van de snelle toegang tot piekcapaciteiten in de gezondheidszorg zonder andere gebieden van de gezondheidszorg uit het oog te verliezen, onder meer door financiële steun voor het vervoer van medisch personeel en patiënten tussen de lidstaten en de coördinatie van de inzet van medische teams en apparatuur voor spoedeisende hulp aan landen die om bijstand verzoeken via het EU-mechanisme voor civiele bescherming.
•    Levering van gerichte, plaatsgebonden niet-farmaceutische maatregelen, op basis van onderzoek en bewijsmateriaal, alsmede tijdige uitwisseling van informatie over de doeltreffendheid van opnieuw ingevoerde maatregelen.
•    Ondersteuning van kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met onderliggende medische aandoeningen en mensen in de marge van de samenleving door de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van tests, zorg en behandelingen, waaronder geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning.
•    Vermindering van de negatieve effecten van seizoensgriep om extra druk op de reeds zwaar belaste gezondheidszorgstelsels te vermijden, door een verhoogde vaccinatiegraad en andere maatregelen, zoals het garanderen van aanvullende van griepvaccins op nationaal niveau.

Achtergrond
De COVID-19-pandemie heeft de hele EU, en de rest van de wereld, onder ongekende druk gezet. Veel landen hadden te kampen met een wijdverspreide overdracht van het virus in de gemeenschap. De EU en haar lidstaten hebben maatregelen genomen om de sociale en economische gevolgen te verzachten, zoals de instandhouding van de werking van de interne markt, het ondersteunen van de vervoer- en toerismesectoren, het beschermen van de werkgelegenheid en het ondersteunen van medische diensten voor kwetsbare groepen. Ook heeft de Commissie aanbevelingen gedaan over reis- en grensmaatregelen die nodig zijn om de gezondheid van onze burgers te beschermen en tegelijkertijd de interne markt in stand te houden.

De lidstaten coördineren hun reacties steeds meer, wat absoluut noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de epidemie in de EU beheersbaar blijft. De door de landen genomen maatregelen op het gebied van de volksgezondheid hebben geholpen het aantal nieuwe infecties terug te brengen tot een niveau dat voor de gezondheidsstelsels beheersbaar was. Dit heeft op zijn beurt geleid tot de geleidelijke opheffing van de verschillende opgelegde beperkingen en de herstart van de meeste activiteiten, op basis van het Europees stappenplan om de maatregelen voor de inperking van het coronavirus op te heffen.

Het virus stopt niet aan de grenzen van de EU. De Commissie zal blijven samenwerken met andere mondiale actoren, waaronder de VN en de WHO, om te zorgen voor de vereiste internationale reactie op deze wereldwijde gezondheidsbedreiging, met inbegrip van billijke toegang tot een COVID-19-vaccin.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
15 juli 2020