Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel14 oktober 2022Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 5 min

Commissie start werkzaamheden voor "2023, Europees Jaar van de Vaardigheden"

Doelstellingen: betere opleiding verzorgen, beter inspelen op de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de huidige en toekomstige arbeidsmarktrealiteit, voorkomen van braindrain. En zodoende, een nieuwe impuls geven aan levenslang leren.

Skills

De Commissie heeft haar voorstel goedgekeurd om 2023 uit te roepen tot Europees Jaar van de Vaardigheden. Ze wil alle Europese burgers de mogelijkheid geven om zich van de nodige vaardigheden te voorzien om de veranderende arbeidsmarkt aan te kunnen en nieuwe carrièremogelijkheden aan te boren, nu de Europese Unie aan de weg van haar ecologische en digitale transitie timmert.

De uitvoering van dit themajaar zal uiteraard gebeuren in samenwerking met het Europees Parlement, de EU-lidstaten, de sociale partners, openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, kamers van koophandel en industrie, aanbieders van onderwijs en opleiding en werknemers en bedrijven.

Hoe? Door:

 • Investeringen in opleiding en bijscholing te bevorderen om het volledige potentieel van de Europese beroepsbevolking te benutten en mensen te ondersteunen bij de overgang van de ene baan naar de andere;
 • Ervoor te zorgen dat vaardigheden relevant zijn voor de behoeften van de arbeidsmarkt;
 • De ambities en vaardigheden van mensen af te stemmen op de vacatures op de arbeidsmarkt, met name ter ondersteuning van de groene en de digitale transitie en het economisch herstel. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het aanmoedigen van mensen om de arbeidsmarkt te betreden, in het bijzonder werkloze jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en vrouwen.
 • Mensen uit derde landen aan te trekken met vaardigheden die de EU nodig heeft, onder meer door de leermogelijkheden en mobiliteit te versterken en de erkenning van kwalificaties te vergemakkelijken.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, zal de Commissie mogelijkheden tot bij- en omscholing bevorderen, bijvoorbeeld door bekendheid te geven aan EU-initiatieven en -financieringsmogelijkheden om het gebruik en de uitvoering ervan in de praktijk te ondersteunen.

Ook worden overal in de EU, evenementen en bewustmakingscampagnes georganiseerd om het wederzijds leren van partners op het gebied van bij- en omscholing te ondersteunen.

Het Jaar van de Vaardigheden moet ook helpen bij de verdere ontwikkeling van kennisinstrumenten voor de vaardigheidsbehoeften en instrumenten voor meer transparantie over en een gemakkelijkere erkenning van kwalificaties van binnen en buiten de EU.

De Commissie roept België en de andere lidstaten op een nationale coördinator voor het Europees Jaar van de Vaardigheden aan te wijzen, om de nationale activiteiten op dit gebied te coördineren.

Focus op bestaande Europese initiatieven en financiering

Er zijn al veel EU-initiatieven ter ondersteuning van de ontwikkeling en toegang van vaardigheden.

 • De Europese vaardighedenagenda is het kader voor EU-beleidssamenwerking op het gebied van vaardigheden en zal burgers en bedrijven blijven helpen meer en betere vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen.
 • Als onderdeel van de vaardighedenagenda hebben zich tot dusver in het kader van het Europees pact voor vaardigheden meer dan 700 organisaties aangemeld en zijn twaalf grootschalige partnerschappen in strategische sectoren opgezet; samen hebben ze toegezegd om tot zes miljoen mensen bij te scholen.
 • De gestructureerde dialoog met de lidstaten over digitaal onderwijs en digitale vaardigheden.
 • De Commissie heeft ook nieuwe initiatieven voorgesteld om tekorten aan vaardigheden in de EU aan te pakken en de samenwerking op het gebied van migratie te verbeteren. De uitrol van een EU-talentenpool en talentpartnerschappen met geselecteerde derde partners zal helpen om de vaardigheden van mensen die in Europa willen werken af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit is een belangrijk resultaat van het nieuwe migratie- en asielpact.
 • In de nieuwe Europese innovatieagenda, die in juli is goedgekeurd, zijn een vlaggenschipinitiatief en een aantal acties gepresenteerd om de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van onze talenten te creëren.
 • In de in januari vastgestelde Europese strategie voor universiteiten wordt een reeks van 50 acties gepresenteerd die cruciaal zijn voor de ontwikkeling van hoogwaardige en toekomstbestendige vaardigheden voor een breed scala aan lerenden — waaronder zij die een leven lang leren — zodat zij creatieve en kritische denkers, probleemoplossers en actieve en verantwoordelijke burgers kunnen worden.
 • De EU-coalitie voor digitale vaardigheden en banen pakt de kloof op het gebied van digitale vaardigheden aan door de lidstaten, sociale partners, bedrijven, non-profitorganisaties en onderwijsaanbieders samen te brengen om het bewustzijn te vergroten en organisaties aan te moedigen verschillende maatregelen te nemen om mensen te stimuleren opleidingen in digitale vaardigheden te volgen.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor EU-financiering en technische bijstand om de investeringen van de lidstaten in bij- en omscholing te ondersteunen. Een paar voorbeelden:

 • Het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) is met een begroting van meer dan 99 miljard euro voor 2021-2027 het belangrijkste instrument van de EU om in mensen te investeren.
 • De faciliteit voor herstel en veerkracht kan de hervormingen en investeringen van de lidstaten ondersteunen, onder meer op het gebied van vaardigheden en banen. In de nationale plannen voor herstel en veerkracht die tot dusver door de Commissie en de Raad zijn goedgekeurd, is ongeveer 20 % van de sociale uitgaven bestemd voor “werkgelegenheid en vaardigheden”. Zie ook het Belgische herstelplan.
 • Het programma Digitaal Europa beschikt over 580 miljoen euro voor de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden. Het programma verleent strategische financiering, ondersteunt onder meer de ontwikkeling van een competente en talentrijke pool digitale deskundigen en versterkt de samenwerking tussen de EU-lidstaten en belanghebbenden op het gebied van digitale vaardigheden en banen.
 • Horizon Europa ondersteunt vaardigheden voor onderzoekers, ondernemers en innovators, met name via de Marie Skłodowska-Curie-acties, de Europese Innovatieraad en het Europees Instituut voor technologie.
 • Erasmus+ ondersteunt met een budget van 26,2 miljard euro onder meer de persoonlijke en professionele ontwikkeling van lerenden, personeel en (beroeps)onderwijsinstellingen door mobiliteitsactiviteiten en samenwerkingspartnerschappen in heel Europa te  financieren fi. Het programma financiert ook Europese universiteiten die een voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling van microcredentials voor opleiding, bijscholing en omscholing.

Ook de volgende programma's kunnen de ontwikkeling van vaardigheden ondersteunen: het programma InvestEU, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontheemde werknemers, het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Fonds voor een rechtvaardige transitie, het Europees Solidariteitskorps, het programma voor milieu- en klimaatactie (LIFE), het moderniseringsfonds, het instrument voor technische ondersteuning en het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad zullen het voorstel van de Commissie nu bespreken, waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Meer info

Persbericht

Website van de Europese Commissie – Vaardigheden en kwalificaties

NextGenBelgium - het Belgisch herstelplan

 

Bijzonderheden

Datum publicatie
14 oktober 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België