Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel18 oktober 2023Vertegenwoordiging in BelgiëLeestijd: 3 min

De Commissie presenteert een nieuwe EU-routekaart met maatregelen in de strijd tegen georganiseerde misdaad en drugshandel

Deze nieuwe routekaart vormt een belangrijke stap in de oprichting van een netwerk ter bestrijding van georganiseerde misdaad en drugshandel. Het bevat zeventien concrete acties en maatregelen in vier domeinen. 

Visit of Ylva Johansson, European Commissioner, to the Port of Antwerp

 

De Commissie heeft vandaag een EU-routekaart goedgekeurd om de strijd tegen drugshandel en criminele netwerken op te voeren. Drugshandel vormt een enorme dreiging voor de veiligheid van de Europese Unie. De inbeslagname van cocaïne in de EU – 303 ton alleen al in 2021 – heeft een recordhoogte bereikt. De activiteiten van criminele netwerken zijn grootschaliger en geraffineerder geworden en de gevolgen ervan zijn steeds gewelddadiger.

De strijd tegen de georganiseerde misdaad en drugshandel is een prioriteit voor de Europese Unie, haar lidstaten en haar internationale partners. Aangezien deze partijen moeten samenwerken om de bedreigingen te bestrijden, stelt de Commissie voor dat het Europees Parlement en de Raad hun volledige goedkeuring geven aan de prioritaire acties en de maatregelen die de Commissie op middellange en lange termijn naar voren heeft geschoven, via de routekaart.

Een gerichte en flexibele respons

De EU is ondertussen op de goede weg als het aankomt op de verbetering van haar aanpak tegenover toekomstige dreiging. Gezien de veranderende aard van criminele activiteiten wereldwijd, moet de EU zich echter flexibel opstellen in haar reactie. De routekaart bevat daarom 17 concrete acties op 4 domeinen, om de koe bij de horens te vatten en haar strijd tegen dreiging op te voeren:

Ten eerste, wil de EU een nieuwe alliantie van Europese havens, met als doel de havens beter bestand te maken tegen infiltratie van criminele netwerken. Dat wil de EU bereiken door het werk van douaneautoriteiten, rechtshandhavingsinstanties en publieke en private spelers in alle EU-havens op te voeren, door onder meer het gebruik van ultramoderne scanners en apparatuur.

Het tweede domein heeft betrekking op het ontmantelen van risicovolle criminele netwerken. Dat kan door financiële en digitale onderzoeken te vergemakkelijken, de belangrijkste criminele netwerken in kaart te brengen, de samenwerking tussen gespecialiseerde aanklagers en rechters te versterken en daarnaast gebruik te maken van signaleringen in het Schengeninformatiesysteem (SIS).

Ten derde wil de EU preventieve maatregelen treffen ten aanzien van georganiseerde criminaliteit. Zo wil de Unie de uitwisseling van best practices en richtlijnen faciliteren tussen lidstaten. Bovendien kunnen deze maatregelen bijdragen aan de bevordering van de openbare veiligheid en gezondheid van de burgers.

Ten vierde hecht de EU veel belang aan de samenwerking met internationale partners. Concrete acties die de Unie in het licht van samenwerking voorstelt zijn onder andere: versterking van informatieuitwisseling en gezamenlijke operaties. 

De volgende stappen: van theorie naar praktijk

De Commissie zal nauw samenwerken met de lidstaten en haar partners om de doelstellingen van deze routekaart te verwezenlijken. Alvorens ze zich op deze realisatie kan toeleggen, roept de Commissie het Europees Parlement en de Raad op om hun goedkeuring te geven aan specifeke richtlijnen, zoals de richtlijn omtrent de confiscatie en ontneming van vermogensbestanddelen, de herziening van, de code voor politiesamenwerking in de EU en de regels inzake de koppeling van bankrekeningenregisters. De goedkeuring van deze richtlijnen is van essentieel belang voor de intensivering van de inspanningen van de EU om de activiteiten van georganiseerde criminele groepen doeltreffend te bestrijden.

De Commissie verbindt zich ertoe tegen eind 2023 een oproep tot het indienen van voorstellen rond georganiseerde criminaliteit te lanceren, in het kader van het Fonds voor interne veiligheid, met een totale begroting van 20 miljoen euro. Tegen de zomer van 2024 zou ook een Europees drugsagentschap operationeel zijn.

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
18 oktober 2023
Auteur
Vertegenwoordiging in België