Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel22 juni 2022Vertegenwoordiging in België

De Commissie stelt allereerste wetgeving voor die gericht is op het herstel van natuur in Europa

De Commissie heeft baanbrekende voorstellen aangenomen om beschadigde ecosystemen te herstellen en de natuur in heel Europa terug te brengen. Ze stelt ook voor het gebruik en risico van chemische pesticiden tegen 2030 met 50 % te verminderen.

Biodiversity Belgium - Landscapes

Deze historische voorstellen dienen een dubbele noodzaak: die van ons overleven en dat van de planeet. De biodiversiteit en de ecosystemen herstellen, zodat zij kunnen blijven zorgen voor schone lucht, schoon water en schoon voedsel en ons kunnen beschermen tegen de ergste gevolgen van de klimaatcrisis, is simpelweg een must. Daarnaast is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terugdringen al even noodzakelijk om onze bodem, onze lucht en ons voedsel en uiteindelijk de gezondheid van de mensen te beschermen.

Wet inzake natuurherstel om de schade aan de Europese natuur tegen 2050 te herstellen

De Commissie stelt vandaag de allereerste wetgeving voor die expliciet gericht is op het herstel van de natuur in Europa, op het herstel van de 80 % Europese habitats die in slechte staat verkeren, en op het terugbrengen van de natuur naar alle ecosystemen: van bossen en landbouwgrond tot mariene, zoetwater- en stedelijke ecosystemen. Ecosystemen met het grootste potentieel om koolstof te verwijderen en op te slaan en de gevolgen van natuurrampen zoals overstromingen te voorkomen of te beperken, zijn topprioriteit. Hiervoor zal aanzienlijke EU-financiering worden vrijgemaakt: in het kader van het huidige meerjarig financieel kader zal ongeveer 100 miljard euro beschikbaar zijn voor uitgaven op het gebied van de biodiversiteit, met inbegrip van herstel.

In het kader van dit voorstel voor een wet inzake natuurherstel zullen voor elke lidstaat juridisch bindende doelstellingen voor natuurherstel in verschillende ecosystemen gelden, die de bestaande wetgeving aanvullen. Om de doelstellingen te helpen verwezenlijken en tegelijkertijd flexibiliteit te behouden voor de nationale omstandigheden, zou de verordening de lidstaten ertoe verplichten om samen met wetenschappers, belanghebbenden en het publiek nationale herstelplannen te ontwikkelen.

Strenge regels om het gebruik van chemische pesticiden terug te dringen en te zorgen voor duurzamere voedselsystemen tegen 2030

De Commissie stelt duidelijke en bindende regels voor om de ecologische voetafdruk van het voedselsysteem van de EU te verkleinen, de gezondheid en het welzijn van mensen en werknemers in de landbouw te beschermen en de economische verliezen te helpen verzachten die we nu al lijden door de aantasting van de bodemgezondheid en het verlies van bestuivers als gevolg van pesticiden.

Vallen onder die nieuwe regels:

  • Wettelijk bindende doelstellingen op EU- en nationaal niveau om het gebruik en risico van chemische pesticiden en het gebruik van gevaarlijkere pesticiden tegen 2030 met 50 % te verminderen. De lidstaten stellen hun eigen nationale reductiedoelstellingen vast binnen vastgestelde parameters om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor de hele EU worden gehaald.
  • Strikte nieuwe regels voor milieuvriendelijke plaagbestrijding: alle landbouwers en andere professionele gebruikers van pesticiden zullen respectvolle omgang met ons leefmilieu prioriteit moten geven. Chemische pesticiden zullen slechts als laatste redmiddel kunnen worden gebruikt.
  • Een verbod op alle pesticiden in kwetsbare gebieden. Het gebruik van alle pesticiden wordt verboden op plaatsen als stedelijke groene gebieden, waaronder openbare parken of tuinen, speeltuinen, scholen, recreatie- of sportterreinen, openbare paden en beschermde gebieden overeenkomstig Natura 2000 en in alle ecologisch kwetsbare gebieden die voor bedreigde bestuivers in stand moeten worden gehouden. Door deze nieuwe regels zullen chemische pesticiden waaraan we in ons dagelijks leven worden blootgesteld, uit onze buurt verdwijnen.

Met dit voorstel wordt een bestaande - maar inconsistent uitgevoerde - richtlijn omgezet in een verordening die rechtstreeks toepasselijk zal zijn in alle lidstaten. Bij goedkeuring zullen de lidstaten jaarlijks gedetailleerde verslagen over de vorderingen en de uitvoering bij de Commissie indienen.

Volgende stappen

Beide voorstellen zullen nu volgens de gewone wetgevingsprocedure door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld. Eenmaal aangenomen zullen de effecten op het terrein geleidelijk zijn: tegen 2030 moeten natuurherstelmaatregelen zijn genomen en tegen 2030 moeten de streefcijfers voor bestrijdingsmiddelen zijn gehaald.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
22 juni 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België