Direct naar de inhoud
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel29 september 2022Vertegenwoordiging in België

Inbreukenpakket voor september: de Commissie geeft België aanmaning om de richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik volledig om te zetten

De Commissie heeft België ook voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd omdat het de EU-regels inzake de evenredigheid van de nieuwe reglementering van beroepen niet heeft omgezet.

Single use plastic

Om EU-burgers en bedrijven te helpen optimaal gebruik te maken van hun rechten, is de Commissie voortdurend in dialoog met lidstaten die volgens haar de EU-wetgeving niet naleven. Als hoedster van de Verdragen kan de Commissie zelfs gerechtelijke stappen ondernemen tegen een lidstaat die zijn verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet nakomt.

De Commissie heeft besloten juridische stappen te ondernemen tegen 11 lidstaten, waaronder België, en hen op te roepen de tenuitvoerlegging van de richtlijn voor eenmalig gebruik van kunststoffen te bespoedigen om de impact op het milieu en de menselijke gezondheid van bepaalde kunststofproducten te verminderen.

België heeft, net als Denemarken, Estland, Ierland, Frankrijk, Kroatië, Letland, Polen, Portugal, Slovenië en Finland, de Commissie niet meegedeeld welke maatregelen nodig zijn om de volledige omzetting te verzekeren.

De richtlijn kunststoffen voor eenmalig gebruik heeft tot doel de effecten van bepaalde kunststofproducten met een zeer korte gebruiksduur op het milieu, en in het bijzonder het mariene milieu, alsook op de menselijke gezondheid, te voorkomen en te verminderen. De richtlijn bevordert ook de overgang naar een circulaire economie met innovatieve en duurzame bedrijfsmodellen, producten en materialen. Daartoe wordt voorzien in verschillende maatregelen om de consumptie te verminderen en marktbeperkingen van bepaalde producten op te leggen, alsook in specifieke productvereisten. In de Europese Green Deal wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat de EU op schema blijft om haar milieudoelstellingen te verwezenlijken.

België en de tien andere lidstaten die in gebreke blijven hebben nu twee maanden de tijd om te reageren en de nodige maatregelen te treffen. Als zij dit niet doen, kan de Commissie besluiten de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en voorstellen financiële sancties op te leggen.

De Commissie heeft ook beslist België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen, omdat het heeft verzuimd de richtlijn betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen om te zetten in nationaal recht.  Dit beroep gaat vergezeld van een voorstel tot het opleggen van geldboetes.

Op grond van deze wetgeving zijn de lidstaten, samen met hun regio's en gemeenschappen die op dit gebied bevoegd zijn, verplicht ervoor te zorgen dat nieuwe eisen met betrekking tot beroepen noodzakelijk en evenwichtig zijn om het ontstaan ​​van onevenredige belemmeringen binnen de interne markt te voorkomen.

Waarom dit besluit? De lidstaten moesten deze richtlijn omzetten en de Commissie uiterlijk op 30 juli 2020 van de nationale omzettingsmaatregelen in kennis stellen. Aangezien België de relevante nationale regels niet heeft aangenomen, heeft de Commissie in oktober 2020 een schriftelijke verklaring gestuurd, gevolgd door een met redenen omkleed advies op 12 november 2021. Tot op heden heeft België de maatregelen tot uitvoering van de richtlijn nog niet volledig omgezet of meegedeeld.

Door de zaak voor het Hof van Justitie te brengen, wil de Commissie zorgen voor een correcte tenuitvoerlegging van de richtlijn om onevenredige belemmeringen binnen de interne markt te helpen voorkomen of wegnemen, in overeenstemming met de doelstellingen van het actieplan voor de handhaving van de interne markt. Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de nationale regels voor beroepen gerechtvaardigd en evenredig zijn om het voor beroepsbeoefenaren in de hele EU gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot deze beroepen, en tegelijkertijd voordelen te bieden aan consumenten en burgers die van hun diensten gebruikmaken. Dit helpt met name buitensporige tarieven te voorkomen, de ontwikkeling van innovatieve diensten te ondersteunen en de toegang tot belangrijke consumentendiensten te vergroten

Meer info

Bijzonderheden

Datum publicatie
29 september 2022
Auteur
Vertegenwoordiging in België