Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel20 oktober 2021

Werkprogramma van de Commissie voor 2022: Samen voor een sterker Europa

Vandaag heeft de Commissie haar werkprogramma voor 2022 voorgesteld. Het legt de volgende stappen vastvan haar ambitieuze hervormingsagenda, op weg naar een groener, eerlijker, digitaler en veerkrachtiger Europa na COVID-19.

The Berlaymont Building and European Flags

Het werkprogramma  bevat 42 nieuwe beleidsinitiatieven binnen de zes grote politieke prioriteiten van voorzitter Von der Leyen, die voortbouwen op haar toespraak van 2021 over de staat van de Unie. Het weerspiegelt ook de lessen die zijn getrokken uit de ongekende crisis als gevolg van de pandemie, en met het voorstel om van 2022  het Europees Jaar van de jeugd 2022 te maken besteed het programma bijzondere aandacht aan de jongere generaties.

  1. Een Europese Green Deal

De Commissie zal haar werk verder zetten om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. Naast haar innovatieve pakket “fit for 55”, dat in 2021 werd gepresenteerd als onderdeel van de baanbrekende Europese Green Deal, zal de Commissie een regelgevendkader voorstellen voor de certificering van de verwijdering van koolstof. Ze zal ook: verdere stappen nemen om mobiliteit emissievrij te maken, bijvoorbeeld door de CO2-emissienormen voor zware voertuigen te herzien; gevolg geven aan het actieplan om de vervuiling tot nul terug te brengen ter verbetering van de water- en luchtkwaliteit; nieuwe regels vaststellen voor een duurzaam gebruik van pesticiden; en de circulaire economie bevorderen door het recht op reparatie van producten te versterken zodat deze niet vervangen hoeven te worden. De Commissie zal de externe financiering voor biodiversiteit verdubbelen door naast het reeds voorgestelde Sociaal Klimaatfonds ook nog andere middelen vrij te makenGroene obligaties zullen ook een steeds belangrijkere rol spelen, zodat het herstel van de EU duurzaam gefinancierd wordt.

  1. Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

De Commissie zal haar traject naar het digitale decennium vervolgen zodat de EU tegen 2030 digitaal is getransformeerd. Omdat de eengemaakte markt van cruciaal belang blijft voor de innovatie in Europa, heeft de Commissie het mededingingsbeleid onder de loep genomen en zal zij met een noodinstrument voor de eengemaakte markt komen, dat verstoringen in de toekomst moet voorkomen. De Commissie zal ook een Europese wet voor halfgeleiders (elektronische chips) aannemen om een state-of-the-art ecosysteem te creëren en nieuwe markten te ontwikkelen voor innovatieve Europese technologieën. Zij zal een Europese wet inzake cyberweerbaarheid voorstellen om gemeenschappelijke normen voor cyberveiligheid vast te stellen, en starten met de opbouw van een Europees systeem van wereldwijd veilige ruimtecommunicatie dat hogesnelheidsconnectiviteit en veilige en onafhankelijke communicatie biedt aan alle EU-lidstaten. Maatregelen om de digitale vaardigheden op scholen en in het hoger onderwijs te bevorderen, zullen ook hoog op de agenda staan.

  1. Een economie die werkt voor de mensen

Nu het herstel zich steeds meer doorzet en de economische activiteit terugkeert naar het niveau van vóór de crisis, moeten er nagedacht worden over de manier waarop we onze sociale markteconomie veerkrachtiger kunnen maken. De Commissie zal vervolg geven aan het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten als leidraad op weg naar hoogwaardige banen, billijke arbeidsomstandigheden en een beter evenwicht tussen werk en privéleven, en een voorstel indienen om werknemers beter te beschermen tegen de risico's van asbest op het werk. Om het beleid van de lidstaten te ondersteunen zal de Commissie sociale vangnetten versterken die van cruciaal belang zijn om economische schokken op te vangen, door een initiatief te nemen inzake een toereikend minimuminkomen. Aangezien de financiële sector van cruciaal belang is voor het economisch herstel, zal de Commissie ook voorstellen indienen rond flitsbetalingen, om de volledige invoering daarvan te bevorderen en de toegang tot kapitaal voor ondernemingen in de EU te vergemakkelijken. Zodra een mondiale oplossing voor de hervorming van het internationale kader voor de vennootschapsbelasting is afgerond, zal de Commissie zorgen voor een snelle en consistente uitvoering ervan in de hele EU.

  1. Een sterker Europa in de wereld

De Commissie zal een nieuwe Global Gateway-strategie opzetten om wereldwijd partnerschappen op te bouwen en zo handel en investeringen te stimuleren. Tegen het einde van dit jaar zal een nieuwe gezamenlijke verklaring van de EU en de NAVO worden ingediend en zal de Commissie de werkzaamheden met het oog op een echte Europese defensie-unie proberen te versnellen. Voor de wereldwijde energietransitie en schone oceanen zullen een nieuwe strategie voor internationale samenwerking op energiegebied en een actieplan voor internationaal oceaanbeheer worden voorgesteld.

  1. Bevordering van onze Europese levenswijze

2022 wordt het Europees Jaar van de jeugd. Het nieuwe ALMA-initiatief (Aim, Learn, Master, Achieve) zal kansarme jonge Europeanen die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, helpen werkervaring op te doen in het buitenland en daarbij de nodige sociale steun te bieden. Het uiteindelijke doel is hen naar kwaliteitsvol onderwijs, een beroepsopleiding of een job te leiden. De Commissie zal ook een EU-strategie voor universiteiten presenteren en voorstellen doen voor een intensievere en duurzamere transnationale samenwerking in het hoger onderwijs. Rekening houdend met de lessen die uit de pandemie zijn getrokken, zal de Commissie een Europese zorgstrategie presenteren om de zorg in het algemeen te verbeteren, van kinderopvang tot langdurige zorg. Om de Europese gezondheidsunie te consolideren, zal de Commissie de toegang tot betaalbare kwaliteitsgeneesmiddelen waarborgen door een nieuw kader voor een farmaceutische sector in de EU voor te stellen; zij zal een herziening van de wetgeving inzake geneesmiddelen voor kinderen en zeldzame ziekten voorstellen; en zij zal een aanbeveling over kankerscreening doen.

  1. Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

De conferentie over de toekomst van Europa draait op volle toeren en zal samen met de Europese burgerinitiatieven de Europese democratie nieuw leven inblazen. De Commissie zal ook verdere stappen nemen om de vrijheid en pluriformiteit van de media te waarborgen door een wet inzake Europese mediavrijheid in te dienen, en zal de rechtsstaat, die van cruciaal belang is voor de doeltreffende werking van de EU, blijven beschermen. Om de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit op te voeren, blijft een gemeenschappelijk rechtskader voor de doeltreffende overdracht van strafvervolging tussen de lidstaten, hoog op de agenda staan. De Commissie zal ook inspanningen blijven leveren om een  nieuwe interinstitutionele ethische instantie van de EU op te richten, in nauw overleg met andere instellingen.. Om gelijkheid voor iedereen te waarborgen, zullen wij maatregelen voorstellen om de wederzijdse erkenning van ouderschap in de EU-landen te verbeteren. Er zal ook een initiatief worden ingediend om braindrain tegen te gaan en de problemen in verband met bevolkingsafname te beperken en mogelijke oplossingen te vinden.

Om de lasten in verband met de beleidsdoelstellingen van de EU tot een minimum te beperken, zal de Commissie in het kader van dit werkprogramma het “one in, one out”-beginsel strikt toepassen.

Volgende stappen

De Commissie zal nu met het Parlement en de Raad de lijst van gezamenlijke wetgevingsprioriteiten bespreken.

Achtergrond

Ieder jaar stelt de Commissie een werkprogramma op met een lijst voorstellen en maatregelen voor het komende jaar. Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving zij wil herzien. De lopende werkzaamheden van de Commissie om haar rol als hoedster van de Verdragen uit te oefenen en de bestaande wetgeving en de gebruikelijke initiatieven die de Commissie ieder jaar goedkeurt te handhaven, vallen niet onder het werkprogramma. Het werkprogramma van de Commissie voor 2022 is het resultaat van nauwe samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten en de adviesorganen van de EU.

 

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
20 oktober 2021