Direct naar de inhoud
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel20 mei 2020Leestijd: 4 min

Voorjaarspakket van het Europees Semester: aanbevelingen voor een gecoördineerde respons op de coronapandemie

Press conference by Ursula von der Leyen, President of the European Commission and Charles Michel, President of the European Council on COVID-19 the coronavirus
Een gecoördineerde Europese economische respons is van cruciaal belang om de economische activiteit weer op gang te brengen, de schade aan het economische en sociale weefsel te beperken en verschillen en onevenwichtigheden te verkleinen.

De Commissie heeft vandaag landspecifieke aanbevelingen voorgesteld, waarin aan alle lidstaten van de EU richtsnoeren voor het economisch beleid worden gegeven in de context van de coronapandemie. De focus ligt op de meest urgente uitdagingen ten gevolge van de pandemie en op het weer op gang brengen van duurzame groei.

De aanbevelingen zijn opgebouwd rond twee doelstellingen: op korte termijn, het verzachten van de ernstige negatieve sociaal-economische gevolgen van de coronapandemie, en op korte tot middellange termijn, het realiseren van duurzame en inclusieve groei die bevorderlijk is voor de groene transitie en de digitale transformatie.

Een Europees Semester-pakket met een nieuwe focus

De groeistrategie van de Commissie is beschreven in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei en is gebaseerd op het bevorderen van concurrerende duurzaamheid om een economie tot stand te brengen die werkt voor de mensen en de planeet. Met de uitbraak van de coronacrisis blijft deze strategie van het grootste belang. De aanbevelingen bestrijken de vier dimensies van concurrerende duurzaamheid – stabiliteit, rechtvaardigheid, milieuduurzaamheid en concurrentievermogen – en leggen ook een specifieke nadruk op gezondheid. In de aanbevelingen is ook rekening gehouden met de toezegging van de Commissie om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in het Europees Semester te integreren, aangezien deze een geïntegreerd raamwerk bieden dat aspecten van volksgezondheid, maatschappij, milieu en economie omvat.

De aanbevelingen gaan onder meer over investeringen in de volksgezondheid en de veerkracht van de gezondheidssector, behoud van werkgelegenheid door middel van inkomenssteun voor getroffen werknemers, investeringen in mensen en vaardigheden, ondersteuning van het bedrijfsleven (met name het midden- en kleinbedrijf) en bestrijding van agressieve fiscale planning en het witwassen van geld. Herstel en investeringen moeten hand in hand gaan om de economie van de EU, die voor de digitale en de groene transitie staat, een nieuwe vorm te geven.

De budgettaire landspecifieke aanbevelingen van dit jaar zijn kwalitatief, en wijken af van de budgettaire vereisten die normaal gesproken van toepassing zijn. Er is rekening gehouden met de activering van de algemene ontsnappingsclausule: de lidstaten wordt aanbevolen alle nodige maatregelen te nemen om de pandemie doeltreffend aan te pakken, de economie te stutten en het daaruit volgende herstel te ondersteunen. Wanneer de economische omstandigheden het toelaten, moet het begrotingsbeleid erop gericht zijn prudente begrotingssituaties op middellange termijn tot stand te brengen en de houdbaarheid van de schuld te waarborgen, terwijl de investeringen worden opgevoerd.

Toezicht op de begrotingsontwikkelingen

De Commissie heeft ook verslagen op grond van artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aangenomen voor alle lidstaten, uitgezonderd Roemenië, dat reeds onder het corrigerende deel van het pact valt.

De Commissie is verplicht deze verslagen op te stellen voor de lidstaten die zelf voorzien – om redenen die verband houden met het coronavirus – dat zij in 2020 de tekortdrempel van 3 % zullen overschrijden, of voor de lidstaten waarvoor de Commissie dat voorspelt. Daarnaast wordt in de verslagen voor Frankrijk, België, Cyprus, Griekenland, Italië en Spanje ook de naleving van het schuldcriterium door deze lidstaten in 2019 beoordeeld, op basis van de begrotingsresultaten die door Eurostat gevalideerd zijn.

In deze verslagen wordt rekening gehouden met de negatieve impact van de coronapandemie op de nationale overheidsfinanciën. In het licht van de uitzonderlijke onzekerheid ten gevolge van de buitengewone macro-economische en budgettaire impact van de pandemie is de Commissie van mening dat in dit stadium geen besluit hoeft te worden genomen over de vraag of voor lidstaten de buitensporigtekortprocedure moet worden gestart.

Specifieke aanbevelingen voor België

De aanbeveling is dat België in 2020 en 2021 actie onderneemt op volgende vlakken:

1. In overeenstemming met de algemene ontsnappingsclausule alle nodige maatregelen te nemen om de pandemie effectief aan te pakken, de economie te ondersteunen en het daaruit voortvloeiende herstel te ondersteunen. Wanneer de economische omstandigheden het toelaten, een begrotingsbeleid te voeren dat gericht is op het bereiken van een voorzichtige begrotingsposities op middellange termijn en het waarborgen van de schuldhoudbaarheid, terwijl de investeringen worden gestimuleerd. De algemene veerkracht van het gezondheidsstelsel versterken en de levering van kritieke medische producten garanderen.

2. De werkgelegenheids- en sociale gevolgen van de crisis te verzachten, met name door doeltreffende actieve arbeidsmarktmaatregelen te bevorderen en de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren. 

3. Zorgen voor een effectieve uitvoering van de maatregelen om het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen te helpen en het ondernemingsklimaat te verbeteren. Volgroeide openbare investeringsprojecten vervroegen en particuliere investeringen bevorderen om het economisch herstel te bevorderen. De investeringen te richten op de groene en digitale overgang, met name op infrastructuur voor duurzaam vervoer, schone en efficiënte productie en gebruik van energie, digitale infrastructuur, zoals 5G- en Gigabit-netwerken, en onderzoek en innovatie.

Volgende stappen

Een gecoördineerde Europese economische respons is van cruciaal belang om de economische activiteit weer op gang te brengen, de schade aan het economische en sociale weefsel te beperken en verschillen en onevenwichtigheden te verkleinen. Het Europees Semester voor coördinatie van het economisch en werkgelegenheidsbeleid is daarom een cruciaal onderdeel van de herstelstrategie.

Tegen deze achtergrond vraagt de Commissie de Raad om deze landspecifieke aanbevelingen goed te keuren, en de lidstaten om de aanbevelingen volledig en tijdig te implementeren.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
20 mei 2020