Skip to main content
Logo van de Europese Commissie
Vertegenwoordiging in België
Nieuwsartikel12 november 2020

Een Unie van gelijkheid: De Commissie presenteert haar allereerste strategie voor gelijkheid van lhbtiq'ers in de EU

The Berlaymont building lit with the rainbow flag colours to mark the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT) 2020
De Commissie zal de bestrijding van discriminatie van lhbtiq'ers integreren in alle beleidsterreinen en belangrijke initiatieven van de EU.

De Europese Commissie heeft vandaag de allereerste EU-strategie voor gelijkheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen, interseksuelen en queers (lhbtiq'ers) gepresenteerd.

Hoewel in de EU de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt op het gebied van gelijkheid van lhbtiq'ers, is daarmee nog geen einde gekomen aan de discriminatie van deze mensen; 43 % van hen voelt zich nog steeds gediscrimineerd. De COVID-19-crisis heeft de situatie nog verergerd.

De strategie die vandaag is gepresenteerd, moet de ongelijkheden en uitdagingen waarmee lhbtiq'ers te maken krijgen, aanpakken. Ze bevat een aantal gerichte acties, waaronder juridische en financieringsmaatregelen, voor de komende vijf jaar. De strategie moet ervoor zorgen dat bij de beleidsvorming van de EU terdege rekening wordt gehouden met de lhbtiq-problematiek zodat lhbtiq'ers, in al hun diversiteit, zich veilig kunnen voelen en gelijke kansen hebben om zich te ontplooien en ten volle deel te nemen aan de samenleving. 

De Europese Commissie zal regelmatig toezicht houden op de uitvoering van de in de strategie beschreven acties en zal in 2023 een tussentijdse evaluatie presenteren.

Acties ter bevordering van gelijkheid van lhbtiq'ers in 2020-2025

De strategie bevat een reeks gerichte acties rond vier hoofdpijlers: discriminatie aanpakken; veiligheid waarborgen; bouwen aan inclusieve samenlevingen; en opkomen voor gelijkheid van lhbtiq'ers over de hele wereld. Hieronder worden enkele kernacties van de strategie toegelicht:

  • Discriminatie bestrijden:  De Commissie zal een stand van zaken opmaken wat betreft de rechtsbescherming tegen discriminatie, met name op het gebied van werkgelegenheid. In 2022 moet het verslag over de toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep worden bekendgemaakt. Naar aanleiding van het verslag zal de Commissie wetgeving voorstellen, met name over het versterken van de rol van instanties voor gelijke behandeling.
  • Veiligheid waarborgen: Om de bescherming tegen haatmisdrijven en haatuitingen ten aanzien van lhbtiq'ers te harmoniseren, zal de Commissie in 2021 een initiatief presenteren om haatmisdrijven en haatuitingen, onder meer tegen lhbtiq'ers, toe te voegen aan de lijst van strafbare feiten die in het EU-Verdrag is vastgesteld. Daarnaast zal de Commissie financieringsmogelijkheden bieden voor initiatieven ter bestrijding van haatmisdrijven, haatuitingen en geweld tegen lhbtiq'ers.
  • De rechten van regenbooggezinnen beschermen: Als gevolg van verschillen in de nationale wetgeving van de lidstaten worden gezinsbanden niet altijd erkend wanneer regenbooggezinnen de binnengrenzen van de EU overschrijden. De Commissie zal een wetgevingsinitiatief inzake de wederzijdse erkenning van ouderschap voorstellen en maatregelen onderzoeken om de wederzijdse erkenning van partnerschappen tussen mensen van hetzelfde geslacht tussen lidstaten te ondersteunen.
  • Opkomen voor gelijkheid van lhbtiq'ers wereldwijd: In verschillende delen van de wereld worden lhbtiq'ers geconfronteerd met ernstige schending en misbruik van hun rechten. De Commissie zal steun verlenen aan acties voor gelijkheid van lhbtiq'ers in het kader van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) en het Fonds voor asiel en migratie.

De Commissie zal de bestrijding van discriminatie van lhbtiq'ers integreren in alle beleidsterreinen en belangrijke initiatieven van de EU.

Achtergrond

Met deze eerste strategie op het gebied van gelijkheid van lhbtiq'ers geeft de Commissie gevolg aan het engagement dat voorzitter von der Leyen is aangegaan om een Unie van gelijkheid tot stand te brengen.

Voor een groot aantal beleidsterreinen die verband houden met het verbeteren van de gelijkheid van lhbtiq'ers ligt de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de lidstaten. Dit neemt niet weg dat de EU een belangrijke rol speelt via het verstrekken van beleidsrichtsnoeren, het coördineren van de acties van de lidstaten, het monitoren van de uitvoering en de vooruitgang, het verlenen van steun via EU-fondsen en het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten.

Meer informatie

Bijzonderheden

Datum publicatie
12 november 2020